(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์เชียงราย ดอยตุง พะเยา 4วัน2คืน[รถตู้] 5,900.-

โค้ดทัวร์ MC-9

ทัวร์เชียงราย-ดอยตุง-พะเยา 4วัน2คืน
พระธาตุดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สมเหลี่ยมทองคำ
วัดห้วยปลากั้ง-พิพิธภัณฑ์บ้านดำ-วัดพระแก้ว-วัดร่องขุ่น-พระธาตุช่อแฮ

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พัก โรงแรม จ.เชียงราย 2 คืน
เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันเดินทาง

01-04/08-11/17-20/22-25 กรกฎาคม 2559 5,900.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 5,900.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 5,900.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 5,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เชียงราย

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ทีนั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ และเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง เชียงราย-พระธาตุดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ-ถนนคนเดิน

06.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.เชียงราย ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและ บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปาร้า)
10.00 น. นำท่านเข้าชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมพระตำหนักสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและชาเล่ย์ที่สวยงาม จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวนงาม ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ อ.แม่สาย
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. ข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก หรือ
สินค้าที่มาจากประเทศจีน
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดัง
เรื่องของการค้ายาเสพติด นำท่านกราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน “พระพุทธนวล้านตื้อ” ที่ประดิษฐานอยู่
กลางแจ้ง ถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีวิวแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง
16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย เข้าสู่ที่พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า
19.00 น. นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงราย ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าขอฝากต่างๆและของที่ระลึกต่างๆ
ได้ตามอิสระ บริการอาหารค่ำตามอิสระ ที่ถนนคนเดิน
21.00 น. เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง วัดห้วยปลากั้ง-พิพิธภัณฑ์บ้านดำ-อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย-วัดพระแก้ว-วัดรองขุ่น-เชียงรายไนท์บาซ่าร์

07.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย เพื่อความเป็นสิริมงคล
09.00 น. นำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานจีน ที่สวยงามแปลก
ตาของ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ภายในประดิษฐาน เจ้าแกวนอิม ที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอม
องค์ใหญ่ แต่ละชั้นจะมี เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางต่างๆมากมาย รวมทั้ง หลงพ่อโสธรจำลอง และชม
เจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาว ขนาดความสูง 69 เมตร ที่ตั้งเด่นเป็นสง่างดงามมาก
10.30 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม
ประติมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมายหลายชิ้น ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบ
ล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” บ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มี
ลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูก
สัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเข้าชม วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหาร
ปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือ
การออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
15.00 น. นำท่านสู่ วัดพระแก้ว นำท่านนมัสการ พระเจ้าล้านทอง พระประธานภายในอุโบสถ จากนั้นชม พระเจดีย์
ที่เคยใช้บรรจุ พระแก้วมรกต นำท่านกราบสักการะ พระหยกเชียงราย พระพุทธรูปที่สำคัญของจังหวัด
เชียงรายภายในหอพระแก้ว แล้วเข้าชม โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณต่างๆที่
สำคัญ ชมพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ที่สวยงาม
16.30 น. เที่ยวชม วัดพระสิงห์เชียงราย ให้ท่านได้กราบสักการะพระสิงห์(จำลอง) พระพุทธรูปเชียงแสนภายในพระวิหาร และกราบพระประธาน ศิลปะล้านนาในพระอุโบสถของวัด
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม พักผ่อนตามอิระ
18.30 น. เดินทางสู่ เชียงราย ไนท์บาซ่าร์ บริการอาหารค่ำตามอิสระ และเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
พัก โรงแรม เชียงราย แกรนด์รูม หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง พะเยา-วัดศรีโคมคำ-พ่อขุนงำเมือง-พระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

06.00 น. บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพะเยา เที่ยวชม วัดศรีโคมคำ นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนา
แล้วเดินทางสู่จังหวัดแพร่ ผ่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยา
12.30 น. บริการอ่าหารกลางวัน(7) ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล
(เสือ) ตามความเชื่อของล้านนา ให้ท่านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
14.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมัน เพื่อความสะดวก
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(8) ที่ร้านอาหาร แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน

(พักห้องคู่)

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

04-07/13-16/19-22/27-30 พฤษภาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-
03-06/10-13/17-20/24-27 มิถุนายน 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-
01-04/08-11/17-20/22-25 กรกฎาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-

โค้ดทัวร์ MC-9

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น