(ก.ค.-ต.ค.) เที่ยวฉะเชิงเทรา แปดริ้ว 1วัน[รถตู้] 1,800.-

โค้ดทัวร์ MC-8

ฉะเชิงเทรา-แปดริ้ว 1วัน
พระพุทธโสธร-ตลาดบ้านใหม่-วัดสมาน(พระพิฆเนศองค์นอน)-วัดปากน้ำโจ้โล้
อุทยานพระพิฆเนศ(องค์ยืน)-สวนปาล์มฟาร์มนก-วัดโพรงอากาศ(พระพิฆเนศองค์นั่ง)

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
เดินทางทุกวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

“เขาเล่าว่า…” เบื้องหลังทุกๆที่ในเมืองไทยนั้น เต็มไปด้วย “เรื่องราวเรื่องเล่า” บ้างก็เป็นตำนานจากเมืองเก่า บ้างก็เป็นเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่น บ้างก็เป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้ไปกราบไหว้ เขาเล่าว่า…ไม่ได้เล่าให้เราเชื่อ แต่เล่าให้เราออกไปเห็น เปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยววิถีไทย ผ่านวิถีแห่งเรื่องเล่าที่ “เขาเล่าว่า” จะเหลือเชื่อแค่ไหน…มันจะยังคงเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อไป ถ้าคุณไม่ออกไปให้เห็นจริงๆสักครั้ง…

วันที่เดินทาง
09/16/20/23/30 กรกฎาคม 2559 1,800.-
06/12/13/20/27 สิงหาคม 2559 1,800.-
03/10/17/24 กันยายน 2559 1,800.-
01/08/15/22/23/29 ตุลาคม 2559 1,800.-

กำหนดการเดินทาง
หลวงพ่อโสธร-ตลาดบ้านใหม่-สักการะพระพิฆเนศ 3 องค์-วัดปากน้ำโจ้โล้-สวนปาล์มฟาร์มนก
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. เดินทางสู่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) พร้อมเครื่องดื่ม บนรถ และสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถยามเช้า
08.30 น. ถึง จ.ฉะเชิงเทรา นำท่านเข้าสู่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ให้ท่านได้กราบสักการะ หลวงพ่อพระพุทธโสธร พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวแปดริ้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน จากนั้นชม โบสถ์หลังใหม่ อาคารมีหลังคาแบบจตุรมุขอย่างปราสาทไทย ที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม ยอดมณฑปมีฉัตร 5 ชั้น ยอดฉัตรเป็นทองคำหนัก 77 กิโลกรัม มูลค่า 44 ล้านบาท ผนังด้านนอกปูด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี
09.30 น. เดินทางสู่ ตลาดบ้านใหม่ สถานที่ถ่ายภาพยนตร์และละครยอดนิยม แหล่งอาหารอร่อยแห่งเมืองแปดริ้ว
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดบ้านใหม่ เป็นตลาดเก่าอายุกว่า100 ปี
เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อ สายจีน เมื่ออดีตสถานที่แห่งนี้มีความคับคั่งด้วยผู้คนที่มาประกอบอาชีพค้าขาย
รวมทั้งเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า สำคัญ
11.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดสมานรัตนาราม ให้ท่านได้สักการะ องค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้าย ถืองาที่ หัก พระหัตถ์
ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ให้ได้ขอพร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม
องค์ท้าวมหาพรหม ลอดท้องพญานาค เขาเล่าว่า…พระศิวะเคยกล่าวไว้ว่า การบูชาเหล่ามหาเทพผู้
ยิ่งใหญ่ ผู้ใดต้องการความสำเร็จ ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ให้บูชา “มหาเทพ” เทพแห่งปัญญาและศิลปะ
องค์นี้ก่อนทุกครั้ง หลังจากขอพรจากองค์เทพ “พระพิฆเนศ” แล้ว อย่าลืมไปกระซิบขอพรที่หูหนู บริวาร
ของเทพ โดยมีเคล็ดลับว่าต้องเอามืออีกข้างปิดที่หูหนู ฉะเชิงเทรา..เป็นเมืองแห่งมหาเทพ “พระพิฆเนศ”
ทั้งปางนอน ปางนั่ง ปางยืน ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ครั้งหนึ่งอย่าลืมไปสักการะให้ครบทุกที่ เพื่อเสริม
สิริมงคลให้แก่ชีวิต
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเข้าชม วัดปากน้ำโจ้โล้ ชมความสวยงามของพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศ ที่ทาด้วยสีทองทั้ง
หลังทั้งด้านนอกและใน ให้ท่านได้กราบพระประธานและลอดใต้ฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล
13.40 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน ให้ท่านได้สักการะ พระพิฆเนศองค์ยืน เนื้อสำริด สูง 30
เมตร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน
14.30 น. นำท่านชม สวนปาล์มฟาร์มนก แหล่งเพาะพันธุ์ปาล์มนานาชนิดกว่า 10 ปี ที่มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ ท่าน
สามารถเลือกซื้อได้ มีหลากหลายนาด นอกจากนั้นยังมีเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า จำหน่าย จากนั้นชม สวน
นก เพลิดเพลินกับการชมนกแก้ว สถานที่แห่งเดียวในเอเชียที่รวบรวมสายพันธุ์นกแก้วไว้มากมายและ
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลก ภายใต้บรรยากาศของสวนปาล์มนานาชนิดที่พบได้ที่นี่เพียงแห่งเดียว
15.30 น. เดินทางสู่ อ.บางน้ำเปรี้ยว นำท่านเข้าสู่ วัดโพรงอากาศ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามเป็นที่ศรัทธาของ
ประชาชน ชมพระอุโบสถมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ และสักการะ พระพิฆเนศปางนั่งประทานพร เพื่อความเป็น
สิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่แก่ชีวิต
16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ เด็กตำกว่า 12 ปี

ราคาท่านละ

2/9/16/20/23/30 กรกฎาคม 2559 1,800.- 1,800.-
6/12/13/20/27 สิงหาคม 2559 1,800.- 1,800.-
3/10/17/24 กันยายน 2559 1,800.- 1,800.-
1/8/15/22/23/29 ตุลาคม 2559 1,800.- 1,800.-

โค้ดทัวร์ MC-8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น