แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน 4,900.-

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

โค้ดทัวร์ : TH-60

เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
เวียงกุมกาม – หอศิลปวัฒนธรรม – หัตถกรรมพื้นบ้าน
ช้างทำงาน – สวนกล้วยไม้ – สวนพฤกษศาสตร์

วันแรก เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ …….. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ
เดินทางสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ นั่งรถไฟฟ้ารางเดียว ชมทิวทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน พร้อมชมความน่ารักของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ดอยสุเทพ นำสู่พระตำหนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ และพระตำหนักอันสง่างาม
เดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงการฟ้อนรำแบบล้านนาตามประเพณี ต้อนรับผู้มาเยือนชาวล้านนา

วันที่สอง เวียงกุมกาม – หอศิลปวัฒนธรรม – หัตถกรรมพื้นบ้าน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณ ที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดให้ สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 1829 ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ชมโบราณสถานต่างๆ ซึ่งได้รับการขุดแต่งโดยกรมศิลปาการ เดินทางสู่สะดือเมืองเชียงใหม่ อดีตที่ตั้งศาลากลางเมืองเชียงใหม่ ถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นำชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดแสดงถึงความเป็นมา ตลอดจนวัฒนธรรมต่างๆของชาวล้านนา กล่าวได้ว่า ดูที่เดียว รู้ทั้งอาณาจักร
รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร ชมอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่บ้านบ่อสร้าง ชมการสาธิต
การทำร่มกระดาษสา การทำเครื่องเงิน การทำเครื่องเขิน การทอผ้าไหม

วันที่สาม ช้างทำงาน – สวนกล้วยไม้ – สวนพฤกษศาสตร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารภายในที่พัก เดินทางสู่ปางช้างแม่สา ชมการแสดงต่างๆ
ของช้างแสนรู้ ชมช้างอาบน้ำ การใส่อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับช้างในการทำงาน เตะบอล วาดรูป ฯลฯ เสร็จการชมการแสดงแล้ว นำชมความงามของมวลกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่สวนกล้วยไม้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ไร่ ชมกลุ่มอาคารเรือน กระจกเฉลิมพระเกียรติ เรือนป่าดิบชื้น ที่เก็บพันธุ์ไม้เขตร้อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือนไม้น้ำ แสดงพันธุ์ไม้น้ำกว่า 100 ชนิด เช่นบัว พืชตระกูลขิง ข่า คล้า กก พืชกินแมลง พืชทนแล้ง กลุ่มกระบองเพชร ที่มาจากหลายส่วนของโลก / กลุ่ม บอน หน้าวัว เทียน / พันธุ์ไม้ไทย
เดินเท้าสู่เส้นทางธรรมชาติ สวนวัลยชาติ (CLIMBER TRAIL) เส้นทางที่ปลูกไม้เลื้อยกว่า 200 ชนิด พร้อมชมความงามของสวนหิน และน้ำตกแม่สาน้อย เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่
…….. น. อำลาเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ ……..

รายการรวม
อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารค่ำ 2 มื้อ ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ค่ารถรับ-ส่ง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการ

รายการไม่รวม
ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก อาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ 300.- บาท

โค้ดทัวร์ : TH-60

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น