(ก.ค.-ต.ค.) เที่ยวสมุทรสงคราม นครปฐม 2วัน1คืน[รถตู้] 3,900.-

โค้ดทัวร์ MC-6

สมุทรสงคราม-นครปฐม 2วัน1คืน
หลวงพ่อวัดบ้านแหลม-ค่ายบางกุ้ง-อาสนวิหารพระแม่บังเกิด-ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก-พระปฐมเจดีย์-พระราชวังสนามจันทร์-วูดแลนด์เมืองไม้

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

พัก โรงแรมหรือรีสอร์ท ที่อัมพวา 1 คืน
เดินทางทุกวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่เดินทาง
02-03/09-10/16-17/23-24 กรกฎาคม 2559 3,900.-
06-07/13-14/20-21/27-28 สิงหาคม 2559 3,900.-
03-04/10-11/17-18/24-25 กันยายน 2559 3,900.-
08-09/15-16/22-23/29-30 ตุลาคม 2559 3,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ตลาดแม่กลอง-หลวงพ่อวัดบ้านแหลม-วัดศรัทธาธรรม-ค่ายบางกุ้ง-โบสถ์คริสต์-ตลาดน้ำอัมพวา

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) กา
โตว์ฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ
08.00 น. ถึง จ.สมุทรสงคราม นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดแม่กลอง(ตลาดร่มหุบ) ยามเช้า ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้คนมา
จับจ่ายซื้อสินค้ากันมากมาย ทั้งของแห้ง ของสด และของที่ขึ้นชื่อ อาทิ ปลาทูแกลอง กะปิคลองโคน
หอยหลอด หอยดอง และสินค้าพื้นเมือง
(เนื่องจากมีการปรับปรุงรางรถไฟใหม่ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงไม่มีรถไฟวิ่งผ่าน)
08.30 น. นำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ของสมุทรสงคราม ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเลื่อมใสของชาวสมุทรสงครามเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัว
ท่านเอง ภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์สงฆ์ จัดแสดงพระพุทธรูป และพระเครื่องสมัยต่างๆโบราณวัตถุ
เครื่องลายคราม สมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ให้ชมด้วย
09.30 น. เดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม(วัดมอญ) นำท่านนมัสการพระประธาน และชมโบสถ์ที่มีความสวยงาม ที่
สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง และประดับด้วยมุกลวดลายละเอียดงดงาม และให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ฝาก จากชาวรามัญ (มอญ) โดยกลุ่มแม่บ้านชาวมอญ
10.30 น. นำท่านสักการะ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ท่านได้เดินเล่นชม
ทิวทัศน์ของ ดอนหอยหลอด เลือกซื้อสินค้าของทีระลึกต่างๆได้ตามอิสระ
11.30 น. เดินทางสู่ ร้านอาหาร
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ อัมพวา เที่ยวชม ค่ายบางกุ้ง ชมกำแพงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการสู้
รบหลังเหตุการณ์ณ์ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ชมโบสถ์เก่าภายในค่าย กราบสักการะหลวงพ่อดำ หรือ
“หลวงพ่อนิลมณี” ภายในโบสถ์ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งหลังทั้ง 4 ชนิด คือ
ต้นโพธิ์,ต้นไทร,ต้นไกรและต้นกร่าง
14.30 น. เดินทางสู่ บางนกแขวก ชม อาสนวิหารพระแม่บังเกิด โบสต์คริสสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของฝรั่งเศส
ภายในประดับภาพกระจกสีที่สวยงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูป
แกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสตศาสนา
15.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา หรือเทียบเท่า ให้ท่านเก็บสัมภาระ
16.00 น. ให้ท่านได้เดินเที่ยวชม ตลาดน้ำ อัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นที่เต็มไปด้วยเรือขายสินค้าและร้านค้าต่างๆ
และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา บริการอาหารค่ำตามอิสระ
พัก กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง อัมพวา-ตลาดน้ำดำเนินสะดวก-พระปฐมเจดีย์-พระราชวังสนามจันทร์-วูดแลนด์เมืองไม้-กรุงเทพฯ

07.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของที่พัก
08.30 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่ อ.ดำเนินสะดวก
09.00 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ ภาพของเรือพายจำนวนมากที่ขนสินค้ามาขายของกันในคลอง เชิญท่านเดินเที่ยวชมสินค้าและเลือกซื้อของเป็นของฝากของที่ระลึกตามอิสระ
10.00 น. เดินทางสู่ จังหวัดนครปฐม เมืองที่เป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญในอดีต นำท่านเข้าสู่ วัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรวิหาร ให้ท่านได้สักการะองค์ พระปฐมเจดีย์ พระเจดีย์ที่มีความสำคัญตั้งแต่อดีตกาล ทรงระฆังคว่ำแบบ
ลังกา มีความสูงจากพื้นถึงยอด ประมาณ 120.5 เมตร ถือได้ว่าใหญ่และสูงที่สุดในประเทศ เดินชมรอบ
พระเจดีย์ สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ศักดิ์สิทธิ์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังสนามจันทร์ ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2540 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ
เจ้าอยู่หัว ยังทรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นำท่านเข้าชม พระที่นั่งต่างๆภายใน อาทิ พระ
ที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งองค์แรกอาคาร 2 ชั้น แบบตะวันตก พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา ที่เป็น
อาคารทรงไทย 2 ชั้น พระตำหนักทับแก้ว พระตำหนักทับขวัญ และอนุสาวรีย์ย่าเหล
14.00 น. เดินทางสู่ อ.นครชัยศรี นำท่านเข้าชม วูดแลนด์เมืองไม้ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ สัมผัสกับโลกของงานไม้
แกะสลักที่วิจิตรพิสดารนับพันชิ้น จากการสะสมของนายณรงค์ ทิวไผ่งาม ผ่านตัวละคร ปู่สัก ที่จะเล่า
เรื่องราวการพจญภัย ในห้องต่างๆ อาทิ ห้องรากไม้ ห้องสัตว์ป่า ห้องชาวเมืองไม้ ห้องถ้ำพญานาค ห้อง
โลกใต้บาดาล ห้องเมวานฤมิตร ตื่นตากับงานไม้แกะสลักที่เหนือคำบรรยาย
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก 1 ท่าน

(พักเดี่ยว)

ผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน

(พัก ห้องคู่)

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

07-08/14-15/21-22/28-29 พฤษภาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 700.-
04-05/11-12/18-19/25-26 มิถุนายน 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 700.-
02-03/09-10/16-17/23-24 กรกฎาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 700.-
06-07/13-14/20-21/27-28 สิงหาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 700.-
03-04/10-11/17-18/24-25 กันยายน 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 700.-
08-09/15-16/22-23/29-30 ตุลาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 700.-

โค้ดทัวร์ MC-6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น