แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน 5,350.-

โค้ดทัวร์ : Th-58

เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
ดอยอินทนนท์ – พระธาตุศรีจอมทอง – บ้านเหมืองกุง
นั่งช้าง ล่องแพ – บ้านชาวเขา – สวนกล้วยไม้

วันแรก เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ …….. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ
เดินทางสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ นั่งรถไฟฟ้ารางเดียว ชมทิวทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน พร้อมชมความน่ารักของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ดอยสุเทพ นำสู่พระตำหนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ และพระตำหนักอันสง่างาม
เดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงการฟ้อนรำแบบล้านนาตามประเพณี ต้อนรับผู้มาเยือนชาวล้านนา

วันที่สอง ดอยอินทนนท์ – บ้านเหมืองกุง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำสู่ดอยอินทนนท์ พิชิตยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ไทย 2,565 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สักการะสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เดินเท้าชมเส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา นมัสการพระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จากนั้นเดินทางสู่โครงการหลวงขุนกลาง ชมโครงการเพาะปลูกไม้เมืองหนาว บ้านม้ง น้ำตกวชิรธาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
นำสู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง สถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุพระเศียรเบื้องขวา พระธาตุ ประจำปีเกิดปีชวด เดินทางสู่บ้านเหมืองกุง ชมกรรมวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา วิถีชาวบ้าน
เมืองเหนือ เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร

วันที่สาม นั่งช้าง ล่องแพ – บ้านชาวเขา – สวนกล้วยไม้

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ปางช้างแม่ตะมาน ชมการแสดงการทำงานของช้างแสนรู้ ซึ่งชาวเมืองเหนือได้ฝึกฝนเพื่อใช้เป็นแรงงานในป่า พร้อมชมการแสดงความสามารถต่างๆ ของช้าง เช่นอาบน้ำ ลากซุง เตะบอล วาดรูป ฯลฯ จากนั้น เชิญท่านตื่นเต้นกับการนั่งช้าง ชมความงามของธรรมชาติในป่า พร้อมสนุกสนานกับการนั่งเกวียนกลับสู่ปางช้าง ประมาณ 1ชั่วโมง
รับประทานอาหารกลางวันที่ปางช้าง หลังอาหาร ให้ท่านได้รื่นรมย์กับทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำ
แม่แตง ด้วยการล่องแพไม้ไผ่ ชมความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าอาข่า ที่มีความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติจากนั้นชมความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าลีซอ พร้อมชมสวนสมุนไพร วิถีการรักษาโรคแบบดั้งเดิม ชมสวนกล้วยไม้ ที่ชูช่ออวดความงาม บานสะพรั่งไปทั่วสวน นำส่งสนามบินเชียงใหม่
อำลาเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ ……..

รายการรวม
อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารค่ำ 2 มื้อ ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ค่ารถรับ-ส่ง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการ

รายการไม่รวม
ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก อาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ 650.- บาท

โค้ดทัวร์ : Th-58

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น