แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน 3,700.-

โค้ดทัวร์ : TH-55

เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
ดอยอินทนนท์ – พระธาตุศรีจอมทอง – บ้านถวาย

วันแรก เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ …….. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ
เดินทางสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ นั่งรถไฟฟ้ารางเดียว ชมทิวทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน พร้อมชมความน่ารักของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ดอยสุเทพ นำสู่พระตำหนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ และพระตำหนักอันสง่างาม นมัสการองค์พระธาตุ ดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม เดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงการฟ้อนรำแบบล้านนาตามประเพณี ต้อนรับผู้มาเยือนชาวล้านนา

วันที่สอง ดอยอินทนนท์ – บ้านถวาย

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำสู่ดอยอินทนนท์ พิชิตยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ไทย 2,565 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สักการะสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เดินเท้าชมเส้นทางธรรมชาติดอยอ่างกา นมัสการพระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จากนั้นเดินทางสู่โครงการหลวงขุนกลาง ชมโครงการเพาะปลูกไม้เมืองหนาว บ้านม้ง น้ำตกวชิรธาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร
เดินทางสู่อำเภอจอมทอง นำสู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง สถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
พระเศียรเบื้องขวา พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด เดินทางสู่บ้านถวาย หมู่บ้านไม้แกะสลัก
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าเพื่อตกแต่งบ้านเรือนตามอัธยาศัย
นำส่งสนามบินเชียงใหม่
อำลาเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ ……..

รายการรวม
อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ค่ารถรับ-ส่ง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการ

รายการไม่รวม

ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก อาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ราคาต่อท่าน

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ 650.- บาท

โค้ดทัวร์ : TH-55

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น