แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน 3,500.-

โค้ดทัวร์ : Th-54

เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน
เชียงใหม่ – สวนสัตว์เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์ ช้างทำงาน – สวนกล้วยไม้ – บ่อสร้าง

วันแรก เชียงใหม่ – หมีแพนด้า – ดอยสุเทพ – ภูพิงค์ราชนิเวศน์
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ …….. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ
เดินทางสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ นั่งรถไฟฟ้ารางเดียว ชมทิวทัศน์ของสวนสัตว์เชียงใหม่
ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน พร้อมชมความน่ารักของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ดอยสุเทพ นำสู่พระตำหนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ และพระตำหนักอันสง่างาม นมัสการองค์พระธาตุ ดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม เดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงการฟ้อนรำแบบล้านนาตามประเพณี ต้อนรับผู้มาเยือนชาวล้านนา

วันที่สอง ช้างทำงาน – สวนกล้วยไม้ – หัตถกรรมพื้นบ้าน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารภายในที่พัก เดินทางสู่ปางช้างแม่สา ชมการแสดงต่างๆ
ของช้างแสนรู้ ชมช้างอาบน้ำ การใส่อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับช้างในการทำงาน เตะบอล วาดรูป ฯลฯ เสร็จการชมการแสดงแล้ว นำชมความงามของมวลกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่สวนกล้วยไม้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร ชมอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่บ้านบ่อสร้าง ชมการ
สาธิตการทำร่มกระดาษสา การทำเครื่องเงิน การทำเครื่องเขิน การทอผ้าไหม จนสมควรแก่เวลา นำส่งสนามบินเชียงใหม่
อำลาเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ ……..

รายการรวม
อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ค่ารถรับ-ส่ง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการ

รายการไม่รวม

ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก อาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ราคาต่อท่าน

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ 250.- บาท

โค้ดทัวร์ : Th-54

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น