แพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 2วัน1คืน 3,200.-

โค้ดทัวร์ : Th-53

เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – ช้างทำงาน – สวนกล้วยไม้ – บ่อสร้าง

วันแรก เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์
เดินทางถึงนครเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ … นำเดินทางสู่ที่พัก
พักผ่อนเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง ตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำขึ้นดอยสุเทพ แวะสักการะรูปปั้นของ
ครูบาศรีวิชัย ชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพลิดเพลินกับมวลดอกไม้ และพระตำหนักอันสง่างาม แล้วขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ สักการะองค์พระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุปีเกิดปีมะแม เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมวิวเมืองเชียงใหม่จากยอดดอย จากนั้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบขันโตก ชมการแสดงการฟ้อนรำแบบล้านนา

วันที่สอง ช้างทำงาน – สวนกล้วยไม้ – หัตถกรรมพื้นบ้าน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารภายในที่พัก เดินทางสู่ปางช้าง ชมการแสดงของช้าง
แสนรู้ ชมช้างอาบน้ำ การใส่อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับช้างในการทำงาน ชมการทำงานลากซุง
ที่ช้างมีความสำคัญที่สุดในการทำงานทั้งแบบเดี่ยวและเป็นทีม เสร็จการแสดงแล้ว นำชมความงามของมวลกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่สวนกล้วยไม้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ชมอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่บ้านบ่อสร้าง ชมการ
สาธิตการทำร่มกระดาษสา การทำเครื่องเงิน การทำเครื่องเขิน การทอผ้าไหม จนสมควรแก่เวลา นำส่งสนามบินเชียงใหม่
อำลาเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ ……

รายการรวม
อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ ค่ารถรับ-ส่ง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการ

รายการไม่รวม
ค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก อาหารเช้า ค่าผ่านแดนพม่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
ราคาต่อท่าน

หมายเหตุ
ผู้เดินทางต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมชมสถานที่ 100.- บาท

โค้ดทัวร์ : Th-53

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น