(ก.ค.-ต.ค.) เที่ยวเพชรบูรณ์ พิษณุโลก 2วัน1คืน[รถตู้] 3,900.-

โค้ดทัวร์ MC-5

เพชรบูรณ์-พิษณุโลก 2วัน1คืน
เขาค้อ-พระตำหนัก-อนุสรณ์เขาค้อ-พระธาตุผาซ่อนแก้ว-ถนนคนเดินหล่มสัก
ชมพระอาทิตย์ขึ้นภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า-ลานหินปุ่ม-ผาชูธง-ผาพบรัก-พระพุทธชินราช

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

พัก โรงแรม หล่มสักณัฐติรัตน์แกรนด์ 1 คืน
เดินทางทุกวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


วันที่เดินทาง

02-03/09-10/16-17/23-24 กรกฎาคม 2559 3,900.-
06-07/13-14/20-21/27-28 สิงหาคม 2559 3,900.-
03-04/10-11/17-18/24-25 กันยายน 2559 3,900.-
08-09/15-16/22-23/29-30 ตุลาคม 2559 3,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เขาค้อ-พระตำหนัก-อนุสรณ์เขาค้อ-พระธาตุผาซ่อนแก้ว-ตลาดม้งริมทาง-หล่มสัก-ถนนคนเดิน

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ
11.00 น. เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ นำท่านขึ้นสู่เขาค้อ บริเวณบ้านนางั่ว
11.30 น. นำท่านเข้าชม พระตำหนักเขาค้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาย่า เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนพร้อมใจกันสร้างถวาย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหารบนเขาค้อ
13.00 น. ขึ้นสู่ยอดเขาค้อ ชมพิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ ชมอาวุธต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ใน
อดีต ไม่ว่าจะเป็น รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ต่างๆ และชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาเพชรบูรณ์ จากนั้นนำ
ชม อนุสรณ์เขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต และเป็นอนุสรณ์ของการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว องค์พระธาตุที่สร้างขึ้นเป็นรูปดอกบัวซ้อนกัน 7 ชั้น ประดับไป
ด้วยกระเบื้องสีต่างๆ เครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ ลูกปัด ลูกแก้ว นำมาตกแต่งเป็นลวดลายที่วิจิตรสวยงาม
อย่างไม่น่าเชื่อ นำท่านกราบสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุธเจ้า ด้านในองค์พระธาตุ และเดินชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่แปลกตา จากนั้นสักการะ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่สร้างขึ้นอย่างสวย
งาม และสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเทืกเขาเพชรบูรณ์ได้อย่างสวยงาม
16.30 น. นำท่านแวะ ตลาดม้ง ที่อยู่ริมทางสาย 12 ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอิสระ
17.00 น. เดินทางสู่ อ.หล่มสัก ตามเส้นทางที่สวยงาม
17.40 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม หล่มสัก ณัฐติรัตน์แกรนด์ หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเดินเที่ยว ถนนคนเดินหล่มสัก เลือกซื้อสินค้าตามอิสระ
(ถนนคนเดิน จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์)
พัก โรงแรม หล่มสัก ณัฐติรัตน์แกรนด์ หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ภูทับเบิก-จุดชมวิวหอดูดาว-ภูหินร่องกล้า-ผาพบรัก-ผาคู่รัก-พระพุทธชินราช-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

04.00 น. ตื่นแต่เช้า เพื่อเตรียมตัวขึ้นภูทับเบิก
05.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูทับเบิก ภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่
อากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม นำท่านสู่จุดชมวิว อาคารหอ
ดูดาวและจุดวัดอุณหภูมิ ถือว่าเป็นสูงสุดของภูทับเบิก ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวในการขึ้นชม
พระอาทิตย์ขึ้นบนภูทับเบิก และสามารถชมแปลงปลูกกระหล่ำปลีได้จากจุดชมวิว
(ในช่วงที่มีกระหล่ำปลี ทางไกด์จะพาท่านเข้าไปชมในจุดที่ใกล้ที่สุด) ได้เวลาพอสมควร เดินทางเข้าสู่
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
07.30 น. บริการอาหารเช้า(4) ที่ร้านอาหาร (ข้าวต้มหมูร้อนๆ + ขนมปัง+กาแฟหรือชา)
08.30 น. นำท่านท่องเที่ยวในเขตอุทยานภูหินร่องกล้า ที่ตั้งอยู่บนรอยต่อ 3 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย
ชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมิวนิสต์ในประเทศไทย อาทิ โรงเรียนการเมือง
การทหาร สำนักอำนาจรัฐ และที่หลบภัยทางอากาศ และที่สถานที่ทางธรรมชาติ อาทิ ผาชูธง และ ลาน
หินปุ่ม ลานหินรูปร่างแปลกตา 1 ใน Unseen thailand
11.00 น. เดินทางเข้าสู่ โครงการพระราชดำริบนภูหินร่องกล้า นำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามภายในเขตโครงการ
พระราชดำริ อาทิ ผาพบรัก ผาสลัดรัก ผาคู่รัก ผารักยืนยง เชิญท่านพักผ่อนและเก็บภาพเป็นที่ระลึก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. อำลาภูหินร่องกล้า เดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก ตามเส้นทางสาย หล่มสัก-พิษณุโลก
15.30 น. ถึง จ.พิษณุโลก นำท่านเข้าสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธชินราช
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองพิษณุโลก ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศ และนมัสการ พระ
เหลือ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าวิหาร และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของพิษณุโลก
16.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก 1 ท่าน

(พักเดี่ยว)

ผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน

(พัก ห้องคู่)

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

02-03/09-10/16-17/23-24 กรกฎาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 600.-
06-07/13-14/20-21/27-28 สิงหาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 600.-
03-04/10-11/17-18/24-25 กันยายน 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 600.-
08-09/15-16/22-23/29-30 ตุลาคม 2559 3,900.- 3,900.- 3,700.- 3,300.- 600.-

โค้ดทัวร์ MC-5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น