TH-40 แพคเกจกาญจนบุรี 3วัน2คืน พักจังเกิ้ลราฟ รีสอร์ท 3,390.-

โค้ดทัวร์ : TH-40

โปรแกรม A สำรวจถ้ำละว้า โชว์ระบำมอญ ขี่ช้างเยี่ยมหมู่บ้านมอญ เล่นน้ำ ล่องแพ

ดูรีวิวโรงแรมriver_kwai_jungle_rafts

วันแรก
13.00น เดินทางถึงท่าเรือ รีโซเทลรีสอร์ท เพื่อขึ้นเรือไปเช็คอินที่รีสอร์ท (ใช้เวลาเดินเรือ15 นาที )
หลังจากนั้นจัดเก็บสัมภาระและเตรียมตัวออกสำรวจถ้ำละว้า

14.00 น. ออกเดินทางไปยังถ้ำละว้าใช้เวลาเดินเท้า 5 นาที จากรีสอร์ท ท่านจะได้พบถ้ำละว้าซึ่งตั้งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติไทรโยค ห่างจากริมน้ำ ขึ้นไป บนเขา 50 เมตร ถ้ำละว้ามีปากถ้ำแคบ แต่ภายใน

กว้างใหญ่โตมาก ถ้ำลึกประมาณ 450 เมตร แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องท้องพระโรง ห้องดนตรี

และห้องม่านแต่ละห้องมีหินงอก หินย้อย สวยงามแตกต่างกันไป นอกจากนี้ภายในถ้ำยังปรากฏ

หลักฐานเช่น ฟันมนุษย์ ซึ่งทำให้สันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมน่าจะเคยมีมนุษย์โบราณอาศัยอยู่ หลัง

จาก เพลิดเพลิน กับการสำรวจจนได้เวลาอันสมควรแล้ว เดินทางกลับที่พักเพื่อพักผ่อน หรือ

เล่นน้ำ
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ.ห้องอาหารรีสอร์ท ท่านจะได้ลิ้มรสอาหารอันสุดแสนอร่อยจากเชฟของรีสอร์ท
19.00 น. เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ระบำมอญอันเลื่องชื่อ (45 นาที)
20.00น. เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00น. ตื่นเช้ารับอรุณกับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ท่ามกลางแมกไม้ ขุนเขา และสายน้ำ สดชื่น พร้อมรับ

บริการอาหารเช้า ณ.ห้องอาหาร รีสอร์ท

08.30น. เจ้าหน้าที่รีสอร์ทรับท่านออกเดินทางไปยัง จังเกิ้ลราฟ รีสอร์ท เพื่อทำกิจกรรมขี่ช้างชมไพรและ

เยี่ยมเยียนชาวมอญที่หมู่บ้านมอญ (ใช้เวลา 60 นาที)
09.45น. หลังจากท่านได้ขี่ช้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านพักผ่อนด้วยการล่องแพในสายน้ำแควท่าน
จะได้พักผ่อนกับสายน้ำอันเป็นธรรมชาติ และได้พักผ่อนกับทิวทัศน์สวยๆงามๆของเมืองกาญจน์

พร้อมสนุกสนานกับการเล่นน้ำในแม่น้ำอันเย็นฉ่ำ (ใช้เวลา 60 นาที)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารรีสอร์ท หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากรีสอร์ทด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สำหรับแพคเกจ 2 ท่าน)
พักห้อง Standard twin, double ราคาท่านละ 3,390 บาท

อัตราค่าบริการ (สำหรับแพคเกจ 4 ท่าน)

พักห้อง Standard twin,double ราคาท่านละ 3,190 บาท

ราคาเด็กอายุระหว่าง 4 – 12 ขวบ พักรวมกับผู้ใหญ่

เด็กคนแรก นอนเตียงเดียวกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 60% ของราคาแพคเกจ

เด็กคนที่สอง นอนเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75% ของราคาแพคเกจ

โปรแกรม B สำรวจถ้ำละว้า โชว์ระบำมอญ ขี่ช้างเยี่ยมหมู่บ้านมอญ พายเรือแคนู

วันแรก
13.00 น เดินทางถึงท่าเรือ รีโซเทลรีสอร์ท เพื่อขึ้นเรือไปเช็คอินที่รีสอร์ท (ใช้เวลาเดินเรือ15 นาที )
หลังจากนั้นจัดเก็บสัมภาระและเตรียมตัวออกสำรวจถ้ำละว้า

14.00 น. ออกเดินทางไปยังถ้ำละว้าใช้เวลาเดินเท้า 5 นาที จากรีสอร์ท ท่านจะได้พบถ้ำละว้าซึ่งตั้งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติไทรโยค ห่างจากริมน้ำ ขึ้นไป บนเขา 50 เมตร ถ้ำละว้ามีปากถ้ำแคบ แต่ภายในกว้าง
ใหญ่โตมาก ถ้ำลึกประมาณ 450 เมตร แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องท้องพระโรง ห้องดนตรี และ
ห้องม่านแต่ละห้องมีหินงอก หินย้อย สวยงามแตกต่างกันไป นอกจากนี้ภายในถ้ำยังปรากฏหลักฐาน
เช่น ฟันมนุษย์ ซึ่งทำให้สันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมน่าจะเคยมีมนุษย์โบราณอาศัยอยู่ หลังจาก
เพลิดเพลินกับการสำรวจจนได้เวลาอันสมควรแล้ว เดินทางกลับที่พักเพื่อพักผ่อน หรือเล่นน้ำ
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ.ห้องอาหารรีสอร์ท ท่านจะได้ลิ้มรสอาหารอันสุดแสนอร่อยจากเชฟของรีสอร์ท
19.00 น. เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ระบำมอญอันเลื่องชื่อ (45 นาที)
20.00น. เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.00 น. ตื่นเช้ารับอรุณกับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ท่ามกลางแมกไม้ ขุนเขา และสายน้ำ สดชื่น พร้อมรับบริการ
อาหารเช้า ณ.ห้องอาหาร รีสอร์ท
08.30 น. เจ้าหน้าที่รีสอร์ทรับท่านออกเดินทางไปยัง จังเกิ้ลราฟ รีสอร์ท เพื่อทำกิจกรรมขี่ช้างชมไพรและเยี่ยม
เยียนชาวมอญที่หมู่บ้านมอญ (ใช้เวลา 60 นาที)
09.45 น. หลังจากท่านได้ขี่ช้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านพักผ่อนด้วยการพายเรือแคนู สำรวจแม่น้ำแคว
ท่าน จะได้พักผ่อนกับสายน้ำอันเป็นธรรมชาติ และได้พักผ่อนกับทิวทัศน์สวยๆงามๆของเมืองกาญจน์
(ใช้เวลา 45 นาที)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารรีสอร์ท หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากรีสอร์ทด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สำหรับแพคเกจ 2-4 ท่าน)
อัตราค่าบริการ (สำหรับแพคเกจ 2 ท่าน)

พักห้อง Standard twin, double ราคาท่านละ 3,290 บาท

อัตราค่าบริการ (สำหรับแพคเกจ 4 ท่าน)
พักห้อง Standard twin, double ราคาท่านละ 3,190 บาท

ราคาเด็กอายุระหว่าง 4 – 12 ขวบ พักรวมกับผู้ใหญ่
เด็กคนแรก นอนเตียงเดียวกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 60% ของราคาแพคเกจ
เด็กคนที่สอง นอนเตียงเสริม คิดค่าบริการ 75% ของราคาแพคเกจ

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าเรือรับ-ส่ง รีสอร์ท
2.ค่าห้องพัก 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
3.ค่าอาหาร เช้า เที่ยง เย็น
4.ค่ากิจกรรมขี่ช้าง ล่องแพ พายเรือแคนู
5.ค่าชมระบำมอญ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเดินทางที่ไม่อยู่ในโปรแกรมที่กำหนด

รายละเอียดการชำระเงิน :
ชำระมัดจำ 50% หลังการจอง 2 วัน ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนการเดินทาง 10 วันโดยการโอนเข้าบัญชี

การยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง :
กรณีเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบ อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางรีสอร์ทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่นๆ
ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารใดๆ ทั้งสิ้น (รีสอร์ทมีร้านอาหาร)
ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณรีสอร์ท
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่จองผ่านเว็บไซด์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ที่รีสอร์ทได้
โรงแรมขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพลมและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

โค้ดทัวร์ : TH-40

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น