(ก.ค.-ต.ค.) เที่ยวเลย เชียงคาน ภูเรือ 3วัน2คืน[รถตู้] 4,900.-

โค้ดทัวร์ MC-4

ทัวร์เลย-เชียงคาน-ภูเรือ 3วัน2คืน
วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน-ถนนคนเดิน
ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดป่าห้วยลาด-อุทยานภูเรือ-พระพุทธมหาธรรมราชา

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
พัก โรงแรม อ.เชียงคาน 1 คืน ,รีสอร์ท อ.ภูเรือ 1 คืน
เดินทางทุกวันศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่เดินทาง
08-10/15-17/19-21/29-31 กรกฎาคม 2559 4,900.-
05-07/12-14/19-21/26-28 สิงหาคม 2559 4,900.-
02-04/09-11/16-18/23-25 กันยายน 2559 4,900.-
07-09/14-16/22-24/28-30 ตุลาคม 2559 5,200.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-หล่มสัก-ด่านซ้าย-วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.หล่มสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1)
และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. ถึง อ.หล่มสัก บริการอาหารกลางวัน(2) ขนมจีนที่ขึ้นชื่อของอ.หล่มเก่า ลิ้มรสเส้นขนมจีนสมุนไพร
หลากหลายสี พร้อมน้ำยา 3 อย่าง,ไข่ต้ม,ลูกชิ้นปลาลวก,หมูย่างที่เติมได้จนอิ่ม
13.00 น. เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา
14.00 น. นำท่านเที่ยวชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ “พระพุทธชินราชจำลอง” ชม
สถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง ที่ดูสวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
วิหารที่สวยงาม แล้วนำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุ
พนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและ
กรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแต่งกาย สีแดง ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก
15.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม
เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย
15.30 น. เดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองน่ารักที่เงียบสงบริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงความสวยงาม
17.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(3) ร้านอาหาร หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน บนถนนชายโขง
ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกชมสินค้าและของที่ระลึกต่างๆตามอิสระ
พัก โรงแรม เชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมวิวภูทอก-แก่งคุดคู้-วัดศรีคุนเมือง-วัดป่าห้วยลาด-พระกริ่งปวเรศ-ภูเรือ

05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส แล้วเดินทางสู่ถนนชายโขง เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรยามเช้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนชายโขง(ค่าข้าวเหนียวชุดละประมาณ 50-60 บาท)
06.30 น. บริการอาหารเช้า(4) ที่ร้านอาหาร แบบเชียงคานท่านละ 1 ชุด
(ข้าวเปียกเส้น+โจ๊กหมูและน้ำดื่ม)
07.30 น. ขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ภูทอก ภูเขาที่ไม่สูงมากนัก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ
08.30 น. กลับเข้าสูที่พัก ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ
09.30 น. อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวชม วัดศรีคุนเมือง แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง อุโบสถและพระประธาน
มีลักษณะคล้ายที่วัดเชียงทอง ที่เมืองหลวงพระบาง มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด
11.00 น. นำท่านชม แก่งคุดคู้ ชม แก่งหินกลางลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง และให้
ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็น
สินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรือ ตามเส้นทางที่สวยงามลัดเลาะไปตามเขา
15.00 น. นำท่านเข้าสู่ วัดป่าห้วยลาด ในอดีตเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ และมีการพัฒนาจนเป็นเป็นวัด ปัจจุบันได้มี
การสร้าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม เชิญท่านนมัสการพระขาวองค์ใหญ่
“พระสัพพัญญู รู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ” ขนาดความสูง 19 เมตร เคลือบด้วยแร่แคลไซด์ สีขาวบริสุทธิ์ ที่
ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด ประดิษฐานภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็นสิริมงคล
16.00 น. เดินทางเข้าสู่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑฎูรย์ประภา
จอมแพทย์(พระกริ่งปวเรศ) ที่งดงาม ขอพรเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และชมความงดงามของวัด
ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม
17.00 น. นำท่านเข้าสูที่พัก ภูเรือบุษบา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศอันเงียบสงบ
พัก ภูเรือบุษบา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง อุทยานภูเรือ-ยอดภูเรือ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น-พระพุทธมหาธรรมราชา-ไร่กำนันจุล-สระบุรี-กรุงเทพฯ

05.00 น. ตื่นรับอรุณเช้ามืด นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ขึ้น พิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดที่หนาวที่สุดของประเทศ (ในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้เห็นทะเลหมอกยามเช้า) ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปบนยอดเขา เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมบรรยากาศของ พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า บนยอดภูเรือ ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
08.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ชาโต้เดอเลย เชิญท่านเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ไวน์แดง ไวน์ขาว บรั่นดี ผลองุ่นสด อะคาดาเมีย และของที่ระลึกต่างๆ
11.30 น. ถึง จ.เพชรบูรณ์ ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในพระพุทธรูปสำคัญของ จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความสำคัญของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8) ที่เพชรบูรณ์
13.30 น. แวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ ร้านไร่กำนันจุล อาทิ ปลาส้ม,ผลไม้แปรรูปต่างๆ,น้ำผลไม้ต่างๆ,
ของขบเคี้ยวต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย เชิญท่านเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
14.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก ห้องคู่

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

08-10/15-17/19-21/29-31 กรกฎาคม 2559 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,200.- 900.-
05-07/12-14/19-21/26-28 สิงหาคม 2559 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,200.- 900.-
02-04/09-11/16-18/23-25 กันยายน 2559 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,200.- 900.-
07-09/14-16/22-24/28-30 ตุลาคม 2559 5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,400.- 1,100.-

โค้ดทัวร์ MC-4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น