(ก.ค.-ส.ค.ป ชมทุ่งดอกกระเจียว ชัยภูมิ 1วัน[รถตู้] 1,800.-

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

โค้ดทัวร์ MC-2

ชมทุ่งดอกกระเจียว-ชัยภูมิ 1วัน
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม-ชมทุ่งดอกกระเจียว-ผาสุดแผ่นดิน-ลานหินงาม
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-นั่งรถลากชมสันเขื่อน-หลวงพ่อใหญ่ป่าสัก-ช้อปปิ้งของฝาก

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
เดินทางทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่เดินทาง
02/03/09/10/16/17/20/23/24/30/31 กรกฎาคม 2559 1,800.-
06/07/12/13/14 สิงหาคม 2559 1,800.-

กำหนดการเดินทาง
อ.เทพสถิต-อุทยานป่าหินงาม-ทุ่งดอกระเจียว-ผาสุดแผ่นดิน-ลานหินงาม-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา
กองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
05.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง หรือรถบัส
ปรับอากาศ 2 ชั้น 40 ที่นั่ง เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ
07.30 น. บริการอาหารกล่อง(1) และเครื่องดื่มบนรถระหว่างทาง
09.00 น. เดินทางถึง อ.เทพสถิตย์ นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นของอุทยาน
นำท่านเข้าสู่ จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของรอยต่อภาคกลางกับภาคอีสาน ลพบุรี-
ชัยภูมิ ที่กว้างไกลสุดลูกตา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ทุ่งดอกกระเจียว หรือ(ดอกบัวสวรรค์) สีชมพูอมม่วง ที่
บานสะพรั่งเต็มทุ่ง สลับกับหญ้าเพ็ก ในช่วงฤดูฝน ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือน ให้ท่านได้เดินชม
และเก็บภาพเป็นที่ระลึก
10.30 น. นำท่านชม ลานหินงาม ชมกลุ่มหินรูปร่างแปลกตา อาทิ หินถ้วยฟีฟ่าเวิล์ดคัพ หินปราสาท หินมอหำตั้ง
หินรูปสัตว์ต่างๆ และให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากบริเวณหน้าอุทยาน จนถึงเวลานัดหมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร อ.เทพสถิตย์
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.พัฒนานิคม
14.30 น. นำท่านชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนที่สร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก เป็นเขื่อนแกนดิน
เหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่าน นั่งรถลาก ชมบริเวณสันเขื่อน และชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเขื่อน
และนำท่านสักการะ พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัยหรือ(หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) พระพุทธรูป
องค์ใหญ่สีขาว เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่นได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกตามอิสระ
จนถึงเวลานัดหมาย
16.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ ที่เค็กบ้านสวน
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 1,800  บาท
เด็กต่ำกว่า 12 ปี ราคาท่านละ 1,800  บาท

โค้ดทัวร์ MC-2

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น