(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์ท่องทะเลกระบี่ สุราษฎร์ธานี 4วัน2คืน[รถตู้] 6,500.-

โค้ดทัวร์ MC-11

ทัวร์ท่องทะเลกระบี่-สุราษฎร์ธานี 4วัน2คืน
ชมทะเลแหวก-ดำน้ำชมปะการัง-เกาะปอดะ-ถ้ำพระนาง-วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน
สระมรกต-ท่ามปอมคลองสองน้ำ-พระธาตุไชยา-อุทยานราชภักดิ์

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พัก โรงแรม จ.กระบี่ 2 คืน
เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่เดินทาง
01-04/08-11/17-20/22-25 กรกฎาคม 2559 6,500.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 6,500.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 6,500.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 6,500.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-กระบี่

18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) กาโตว์เฮ้าส์ พร้อมเครื่องดื่ม บนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง กระบี่-ท่องทะเลกระบี่-ถ้ำพระนาง-เกาะทับ-เกาะหม้อ-ทะเลแหวก-ดำน้ำชมปะการัง

06.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหาร
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา
09.00 น. นำท่านลงเรือ สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ลำหรู ท่องทะเลกระบี่ ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของ
ทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ บริการท่านด้วยน้ำดื่มเย็นๆ
09.30 น. นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดที่สวยงาม ชม ถ้ำ
พระนาง ถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ ชมอ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก ท่านจะได้เห็นนักปีนผาที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น. นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะ
ไก่เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่
กลางท้องทะเลอันดามัน
11.00 น. นำท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลรูปร่างเหมือนหัวไก่ นำท่านสู่ เกาะสี่ เชิญทุกท่านเล่นน้ำ
ดำน้ำชมปะการัง ชมปลาทะเลที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ
ปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ในดงดอกไม้ทะเล
12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน(3) แบบปิกนิก(อาหารกล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิว
สน หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน หรือเล่นน้ำทะเลบริเวณเกาะปอดะตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย
14.00 น. นำท่านขึ้นเรือ สปีดโบ๊ท เดินทางกลับสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา
15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม กระบี่ เฮอริเทจ อ่าวนาง หรือเทียบเท่า
18.30 น. บริการอาหารค่ำตามอิสระ ซึ่งมีร้านอาหารมากมาย
20.00 น. กลับเข้าสูที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน
พัก โรงแรม กระบี่ เฮอริเทจ อ่าวนาง หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง กระบี่-วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน-สระมรกต-ท่าปอมคลองสองน้ำ-ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำชายฝั่ง

07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่
นำท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด นอกจากนั้นยังมีถ้า
ต่างๆและทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชมวิวทัวทัศน์ของเมืองกระบี่ที่สวยงาม
09.30 น. นำท่านเดินทางสู่ นำท่านชม น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ เชิญท่านพักผ่อนเก็บภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
11.30 น. นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ปูดำ ด้านหลังเป็นฉากของเขาขนาบน้ำ สัญญลักษ์ของเมืองกระบี่
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ร้านอาหาร
13.00 น. เที่ยวชม วัดแก้วโกรวาราม กราบสักการะขอพรพระประธาน ภายในวิหารที่สวยงาม
14.00 น. เดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิด ชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ำขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลด จะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ
15.30 น. นำท่านชม ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำชายฝั่ง(ปลาการ์ตูน) นำท่านชมปลาการ์ตูน มากมายหลากหลายสาย
พันธ์ที่สวยงาม ที่สามารถเพาะได้เป็นแห่งแรกของประเทศ และชมปลาอื่นๆมากมายตามอิสระ หรือจะ
ให้อาหารปลาในบ่อกลางแจ้งได้ตามอัธยาศัย
16.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม กระบี่ เฮอริเทจ อ่าวนาง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระภายในที่พัก
18.30 น. บริการอาหารค่ำตามอิสระ ที่บริเวณอ่าวนาง ที่มีร้านอาหารมากมาย
พัก โรงแรม กระบี่ เฮอริเทจ อ่าวนาง หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง กระบี่-พระธาตุไชยา-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ์-กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
11.00 น. นำท่านกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ สุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยา เป็นพุทธ
เจดีย์สมัยศรีวิชัยสร้างตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรื่อง
และนมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค์ ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.หัวหิน
17.00 น. เดินทางถึง อ.หัวหิน น่านเข้าชม อุทยานราชภักดิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 พระองค์ ให้ท่าน
ได้กราบสักการะตามอิสระ และเดินชมภายในอุทยาน
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(8) ที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
22.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน

(พักห้องคู่)

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

01-04/08-11/17-20/22-25 กรกฎาคม 2559 6,500.- 6,500.- 6,500.- 5,500.- 1,200.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 6,500.- 6,500.- 6,500.- 5,500.- 1,200.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 6,500.- 6,500.- 6,500.- 5,500.- 1,200.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 6,500.- 6,500.- 6,500.- 5,500.- 1,200.-

โค้ดทัวร์ MC-11

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น