(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์เชียงใหม่ ผาช่อ ลำปาง 4วัน2คืน[รถตู้] 5,900.-

โค้ดทัวร์ MC-10

ทัวร์เชียงใหม่-ผาช่อ-ลำปาง 4วัน2คืน
พระตำหนักภูพิงค์-ธาตุดอยสุเทพ-วัดพระสิงห์-เวียงกุมกาม-พระธาตุดอยคำ
อุทยานราชพฤกษ์-ผาช่อ-แกรนด์แคนยอนเมืองไทย-บ้านเสานัก-พระธาตุลำปางหลวง

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
พัก โรงแรม จ.เชียงใหม่ 2 คืน
เดินทางทุกวันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันเดินทาง
01-04/08-11/17-20/22-25 กรกฎาคม 2559 5,900.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 5,900.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 5,900.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 5,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

18.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
19.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้าส์และเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง เชียงใหม่-พระตำหนักภูพิงค์-พระธาตุดอยสุเทพ-วัดพระสิงห์-วัดเจดีย์หลวง-เวียงกุมกาม-ถนนคนเดิน

05.00 น. รุ่งอรุณที่ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและ บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ดอยสุเทพ นำท่านขึ้นสู่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักที่
ประทับแรมบนดอยสุเทพ-ปุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประทับสำหรับแปรพระราชฐาน ทรงงานทางภาค
เหนือ เชิญท่านพักผ่อนถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด
10.30 น. ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับ
ถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน
(ไม่รวมค่าขึ้นรถรางดอยสุเทพ)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3) แบบบุฟเฟ่ท์
13.30 น. เดินทางสู่ วัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ภายในวิหารลายคำ เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระ
พุทธสิหิงค์(พระสิงห์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่สวย
งาม ชมวิหารและหอไตร สถาปัตยกรรมแบบล้านนา และเป็นสถานที่ไหว้พระธาตุปีเกิดของปีมะโรง
ตามความเชื่อของชาวล้านนา
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวง ชมความงามของเจดีย์เก่าแก่ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัด ถือว่า
เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่
15.30 น. เดินทางสู่ เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ อายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้ ท่านได้
นั่งรถราง ชมโบราณสถานต่างๆภายในเวียงกุมกาม อาทิ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ และซาก
โบราณสถานอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำบรรยายตลอดการเดินทาง
17.00 น. เข้าสูที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อน จนถึงเวลานัดหมาย
18.30 น. นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดิน(วัวลาย) ให้ท่านได้เดินเที่ยวยามค่ำคืน และเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอิสระ
ถนนคนเดินจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ บริการอาหารค่ำตามอิระที่ถนนคนเดิน
21.00 น. กลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนตามอิสระ
พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง พระธาตุดอยทอง-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-ผาช่อ-แกรนด์แคนยอนเมืองไทย-เชียงใหม่ไนท์บาซ่าร์

07.00 น. รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนดอยคำ อายุกว่า 1,300 ปี ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของ
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระนางจามเทวี ให้ท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ รวมถึง
หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ากือนา ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้
เดินทางมาขอพรและบนบาน แล้วประสบผลสำเร็จตามที่ขอไว้ จนมีชื่อเสียงไปทั่ว และยังสามารถชม
วิวทิททัศน์ที่สวยงามได้อีกด้วย
10.00 น. นำท่านเข้าชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เข้าชมสถานที่จัดงานพืชสวน
โลก ชม ประตูช้างค้ำ เข้าชมบริเวณ หอคำหลวง สถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบล้านนา ถ่ายรูปกับ
สถานที่ต่างๆภายใน อาทิ วัดเชียงทอง ของประเทศลาว และสวนของประเทศต่างๆ ที่มาจัดแสดงท่าม
กลางพรรณไม้และดอกไม้นานาชนิด
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง นำท่านเข้าชม ผาช่อ หรือ แกรนด์ แคนยอนเมืองไทย
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมฝน ที่เชื่อว่าเคยเป็นทางเดินของสายน้ำปิงเมื่อ
หลายร้อยปีก่อน และเมื่อแม่น้ำเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางไป แผ่นดินบริเวณนี้ได้ถูกยกตัวสูงขึ้น และถูกกัด
เซาะเป็นเวลานาน ทำให้เกิดเป็นรูปร่างที่สวยงามแปลกตา คล้ายกำแพงและเสาหิน ขนาดใหญ่ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการชมความงามและถ่ายรูปตามอิสระ
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ แวะชม วัดอุโมงค์(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระ
เจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏก
อาศัย ให้ท่านชมสถานที่สำคัญ อาทิ เสาหินอโศกจำลอง ,พระเจดีย์อายุกว่า 700 ปี ,ช่องทางเข้าอุโมงค์
ภายในวัดที่เก่าแก่ หลักศิลาจารึก ที่บันทึกประวัติความเป็นมาของวัด
18.00 น. บริการอาหารค่ำตามอิสระ ที่เชียงใหม่ไนท์บาซ่าร์ แล้วให้ท่านได้เดินซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
20.00 น. กลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง เชียงใหม่-ลำปาง-วัดพระแก้วดอนเต้า-พระธาตุลำปางหลวง-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ

06.00 น. บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.ลำปาง
10.30 น. นำท่านเที่ยวชม วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดเก่าแก่อายุนับพันปี และเป็นวัดที่เคยประดิษฐานพระ
แก้วมรกต สักการะองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
11.00 น. นำท่านนั่งรถผ่านชมตัวเมืองเก่า ข้ามสะพานรัษฎาภิเศก สะพานปูนสีขาวที่ข้ามแม่น้ำวัง เป็นจุดไฮไลท์
ของเมืองลำปาง เข้าถนนตลาดเก่า ที่เต็มไปด้วยตึกเก่าแบบโบราณอายุเกือบ 100 ปี ชุมชนการค้าที่
เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู(วัว) วัดที่เก่าแก่และสวยงาม
แห่งหนึ่งของลำปาง ให้ท่านสักการะองค์พระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ชมเงาพระธาตุหัวกลับ
ภายในวิหาร ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของการมาเยือน
14.30 น. เดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ
17.30 น. เดินทางถึง นครสวรรค์ แวะให้ท่านซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ขนมโมจิ ชื่อดังเป็นของฝาก
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(8) ร้านอาหาร แล้วเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
22.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน

(พักห้องคู่)

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2ท่าน

เสริมเตียง

เด็ก พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

01-04/08-11/17-20/22-25 กรกฎาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-
05-08/11-14/19-22/26-29 สิงหาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-
02-05/09-12/16-19/23-26 กันยายน 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-
07-10/14-17/21-24/28-31 ตุลาคม 2559 5,900.- 5,900.- 5,900.- 4,900.- 1,000.-

โค้ดทัวร์ MC-10

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น