เที่ยวน่าน เมืองแห่งวัฒนธรรม

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

น่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง งามเรืองรองพระธาตุแช่แห้ง ดินแดนแห่งล้านนาตะวันออกซึ่งมีความเก่าแก่ รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา รวมทั้งสิ้น 59 พระองค์ น่านมีชื่อเดิมว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” สร้างขึ้นโดยพญาภูคาในราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบในเขตตำบลศิลาเพชร หรืออำเภอปัวปัจจุบันในปี พ.ศ. 1902 สมัยพญาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากกรุงสุโขทัยทรงเลือกอดยภูเียงแช่แห้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่บริเวณเชิงดอย และต่อมาในราวปี พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางไหล พญาผากองราชบุตรพญาการเมืองจึงได้ย้ายเมืองอีกครั้ง มาตั้งที่บ้านห้วยไคร้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน

น่านอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 669 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ กับ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอสันติสุข อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสองแคว และกิ่งอำเภอภูเพียง มีจำนวนประชากรรวม 514,688 คน อาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดเขตประเทศลาว ทิศใต้ ติดเขต จ.อุตรดิตถ์ และทิศตะวันตกติดเขต จ.แพร่ และจังหวัดพระเยา

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง

พระธาตุแช่แห้ง

อยู่ที่ตำบลม่วงตึ๊ด กิ่ง อ.ภูเพียง จากตัวเมืองข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือไปตามทางหลวง 1168 2 กม. พระธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญมีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทองเหลืองปิดทองคำเปลวหมดทั้งอวค์เป็นพระธาตุราศีของคนเกิดปีเถาะ จัดงาน นมัสการพระธาตุทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

อยู่ที่ถนนสุริยะพงษ์ ตรงข้ามเทศบาลเมืองน่าน พญาภูเข่งเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1949 เจดีย์ช้างค้ำซึ่งเป็นรูปช้างปูนปั้น เพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนีมีส่วนผสมของทองคำถึง 65% สูง 145 เซ็นติเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1969 โดยเจ้างั่วฬาร ผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 ก็เป็นศลิปุสุโขทัยเช่นเดียวกัน

วัดภูมินทร์

อยู่ที่ถนนผากอง ใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนวัดอื่น ๆ คือพระอุโบสถเป็นอาคารทรงจตุรมุข มีนาคสะดุ้งตัวใหญ่ 2 ตัว เทินพระอุโบสถไว้ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์ หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ วัดภูมินทร์ได้รับบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2410 โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชใช้เวลานานถึง 7 ปี กรมศิลปากรสันนิษฐานว่า ภาพจิตรกรรมฝาฝนังคงจะวาดขึ้นในสมัยที่มีการซ่อมแซมครั้งนี้ งานจิตรกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แสดงเรื่องชาดกชีวิตความเป็นอยู่ และตำนานพื้นบ้านของชาวเมืองน่านนับเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสมบูรณ์ซึ่งจะหาดูที่ไหนในดินแดนล้านนาไม่ได้อีกแล้ว นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือบานประตูแกะสลักทั้งสี่ทิศ เป็นไม้สักทองแผ่นเดียวหนาประมาณ 4 นิ้ว แกะเป็นลวดลายพรรณพฤกษาเครือเถา ดอก ใบ เกาะเกี่ยวกันดูอ่อนช้อย โ่ดยฝีมือช่างเมืองน่านสวยงามมาก

วัดสวนตาล

อยู่ที่ถนนมหายศ สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดี เมื่อปี พ.ศ. 1770 เจดีย์มีสัณฐานงดงาม ชั้นล่างมีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือพระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1993 ลักษณะเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้วฒ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น