แพคเกจเชียงใหม่ 3วัน2คืน บินบางกอกแอร์ 6,700.-

เอาแพคเกจเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน มาฝากเพื่อนเป็นการเดินทางโดยสายการบิน บางกองแอร์เวย์ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ไปกลับ เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน– 31 ตุลาคม 2555

ตารางบิน กรุงเทพฯ เชียงใหม่

1   PG 215  D    BKK   CNX    0805    0920   0 25MAR12 27OCT12 320  1:15
2   PG 223  D    BKK   CNX    1000    1115   0 18APR12 24JUN12 319  1:15
3   PG 217  D    BKK   CNX    1210    1325   0 18APR12 25APR12 319  1:15
4   PG 225  D    BKK   CNX    1435    1550   0 19APR12 30MAR13 320  1:15
5   PG 225  3    BKK   CNX    1435    1550   0 18APR12 18APR12 319  1:15
6   PG 219  D    BKK   CNX    1700    1815   0 18APR12 25APR12 319  1:15
7   PG 221  D    BKK   CNX    2030    2145   0 18APR12 22JUN12 319  1:15

ตารางบิน เชียงใหม่ กรุงเทพฯ

1   PG 222  D    CNX   BKK    0655    0815   0 16APR12 25APR12 319  1:20
2   PG 216  D    CNX   BKK    1010    1130   0 25MAR12 28AUG12 320  1:20
3   PG 218  D    CNX   BKK    1410    1530   0 18APR12 25APR12 319  1:20
4   PG 909  D    CNX   BKK    1635    1755   0 19APR12 27OCT12 320  1:20
5   PG 909  3    CNX   BKK    1635    1755   0 18APR12 18APR12 319  1:20
6   PG 220  3    CNX   BKK    1900    2020   0 18APR12 18APR12 320  1:20
7   PG 220  D    CNX   BKK    1900    2020   0 19APR12 25APR12 319  1:20

โรงแรม ราคาต่อท่าน (บาท)
ห้องพักคู่ ผู้ใหญ่เตียงเสริม เด็กมีเตียง

(02-11ปี)

เด็กไม่มีเตียง

(02-11ปี)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ห้องพัก/คืน/ห้อง พร้อมอาหารเช้า

 

Furama Chiang Mai

(Superior room)

6,700 6,600 5,400 4,300 1,300 1,400
All Season Hotel

(Standard room)

6,900 6,8 00 5,400 4,300 1,200 1,400
Imm Hotel

(Superior room)

6,900 6,600 5,300 4,400 1,600 1,800
The Small Chiang Mai

(Petit room)

21 Apr – 31 Oct 2012

6,900 6,900 5,700 5,100 1,300 2,200
The Small Chiang Mai

(Petit room)

1 – 20 Apr 2012

7,400 7,000 5,700 5,100 1,800 2,200
Royal Princess Chiang Mai

(Superior room)

7,300 7,100 5,900 4,400 2,000 2,200
Holiday inn chiang Mai

(Deluxe room)

7,300 6,600 5,300 4,900 1,800 2,000
The Empress Chiang Mai

(Superior room)

1 – 30 Apr 2012

7,600 6,900 5,700 4,500 2,000 2,100
The Empress Chiang Mai

(Superior room)

1 May -31 Oct 2012

7,200 6,900 5,700 4,500 2,000 2,100
Centara Duang Tawan Chiang Mai

(Superior room)

1-15 Apr 2012

7,600 7,200 5,200 4,500 2,300 2,100
Centara Duang Tawan Chiang Mai

(Superior room)

16 Apr – 31 Oct 2012

7,400 7,200 5,200 4,500 2,100 1,700
the rim Chiang Mai

(Superior room)

1-16 Apr 2012

8,700 7,700 6,300 4,600 2,500 2,600
the rim Chiang Mai

(Superior room)

17 Apr – 31 Oct 2012

8,200 7,700 6,300 4,600 2,500 2,600
Denaga Chiang Mai

(deluxe room)

1 –16Apr 2012

8,100 4,500 2,700 3,400
Denaga Chiang Mai

(deluxe room)

1 May-31 Oct 2012

7,600 4,500 2,200 2,700
Kantary hill Chiang Mai

(Studio room)

1 –16Apr 2012

9,000 7,500 6,100 5,600 3,100 3,300
Kantary hill Chiang Mai

(Studio room)

17Apr – 31 Oct 2012

8,500 7,500 6,100 5,500 2,600 2,700

Dusit D2 Chiang Mai

(Deluxe room)

9,500 8,500 7,100 5,100 3,900 6,300
The chedi Chiang Mai

(Deluxe room)

1Apr – 31 Oct 2012

 

10,900 5,100 5,400 6,500
หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายกรณีต้องการประเภทห้องพักที่แตกต่าง

ราคาดังกล่าวรวม
• บัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์-เวย์ส พร้อมค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัย เงินเพิ่มค่าเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน
• ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
• รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

ราคาดังกล่าวไม่รวม
• ค่ารายการทัวร์
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มจากรายการที่กำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทิป ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ภายในห้อง ค่าทิป เป็นต้น
• ค่าประกันภัยสุขภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2555
2. หากชำระด้วยบัตรเครดิต American Express จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1.5% จากราคาสุทธิ
3. โปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวสำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับการสำรองเร่งด่วน
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้เดินทางอย่างต่ำ 2 ท่านในเส้นทางเดียวกัน
6. รายการข้างต้นจำเป็นต้องทำการสำรองบัตรโดยสารและห้องพักล่วงหน้า ประมาณ 21 วันทำการ โดยไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดพิเศษต่างๆ
7. ชำระค่าใช้จ่าย พร้อมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนเดินทาง
8. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน หรือวันเดินทางขาไป รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หรือคืนบัตรโดยสารได้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทฯ ทั้งหมด
9. ถ้าผู้เดินทางไม่พร้อมเดินทางถือว่าท่านสละสิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำ และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการในบางช่วงเวลา เนื่องจากจะไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องของโรงแรมและบัตรโดยสาร ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบวันที่สามารถเดินทางได้ก่อนการจอง
11. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อำนวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด*
12. ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทั้ง พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ นั้นคงเป็นการให้สินน้ำใจ หากแต่สินน้ำใจยังคงเป็นไปตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทางที่รับบริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
13. ทางบริษัทฯได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทุกท่าน ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
14. ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ทั้งในด้าน เครื่องใช้ส่วนตัว และ ยารักษาโรค

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บ้านเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สายการบิน, ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรหรืออื่นๆถือเป็นที่สุด ทางบริษัทฯไม่มีอำนาจใดๆในการขัดแย้งเพื่อให้ผลเป็นอย่างอื่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น