วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

The Marble Temple

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

หรือวัดเบญจมบพิตรฯ เป็นพระอาราม หลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดประจำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง เมื่อถึงรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่า วัดเบญจบพิตร หมายถึง วัดของเจ้านาย ๕ พระองค์ ซึ่ง ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดในสมัยนั้น กระทั่ง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดเบญจมบพิตร ครั้งใหญ่ และพระราชทานนามโดยทรง เติมอักษร ม ตรงคำว่า เบญจ และ สร้อยต่อท้ายชื่อวัด เป็นวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แปลว่าวัด ของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕ วัดเบญจมบพิตรฯ รวบรวมความงามทางวิจิตรศิลป์ในทุกด้าน โดยเฉพาะศิลปกรรมตามแบบแผนราชประเพณีในช่วงรัชกาลที่ ๕ ผลงานสร้างสรรค์อันวิจิตรบรรจงจากฝีพระหัตถ์เจ้านายชั้นสูง เช่น พระอุโบสถทรงจัตุรมุข และพระระเบียง ควบคุมการ ก่อสร้างและออกแบบโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ต้นราชสกุล จิตรพงศ์) ควบคุมการก่อสร้างโดย พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ช่างก่อสร้างประจำวังหลวง วัสดุกรุภายนอกพระอุโบสถเป็น หินอ่อนจากเมืองเยนัว และเมืองคาร์รารา ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็น เมืองที่มีหินอ่อนเนื้อดี เป็นที่มาของชื่อพระอุโบสถภาษาอังกฤษว่า The Marble Temple พระพุทธรูปสำคัญภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธชินราชองค์ จำลองจากวดัพระศรรีตันมหาธาต ุจงัหวดัพษิณโุลก พระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระประสิทธิปฏิมา (หม่อมราชวงศ์เหมาะ ดวงจักร) จางวางช่างหล่อขวา เดินทางไปปั้นหุ่นจำลองจากพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามและพุทธลักษณะ จากนั้นจึงอัญเชิญหุ่นจำลองล่องเรือมาจากทางเหนือโดย พระยาชลยุทธโยธิน (ริเชลิว เสนาบดีกองทัพเรือชาวเดนมาร์ก) เป็นผู้ควบคุมขบวน เสร็จแล้วจึงอัญเชิญลงเรือมณฑปแห่ไป ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๔๔ รายรอบเขตสังฆาวาสของวัดเบญจมบพิตรยังมีสถานที่สำคัญและ สิ่งก่อสร้างงดงามด้วยคุณค่าทางศิลปะมากมาย เช่น พระที่นั่งทรงผนวช ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช พระวิหารสมเด็จ (สผ.) (สผ. ย่อมาจาก เสาวภาผ่องศรี) ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระที่นั่งทรงธรรม หอระฆังบวรวงศ์ ศาลาสี่สมเด็จศาลาหน้าพระอุโบสถ คลองและสะพานข้ามคลอง ศาลาตรีมุขท่าน้ำ สังฆเสนาสน์ ศาลาอุรุพงษ์ อาคารโรงเรียนเบญจมบพิตร หอสมุด ป.กิตติวัน พิพิธภัณฑ์พระอนุสรณ์ อ.ป.ก. ศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์ ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ

ข้อมูลท่องเที่ยว วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ถ.นครปฐม (ถ.ฮก) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 13 76’64.49” N / 100 51’41.84” E วัดเบญจมบพิตรฯ อยู่บริเวณริม ถ.นครปฐม (ถ.ฮก) ติดคลองเปรม ประชากร ฝั่งตะวันตก สามารถ เข้าถึงได้จากถนนสำคัญหลายสาย เช่น ถ.พระรามที่ ๕ ถ.ศรีอยุธยา ถ.ราชดำเนินนอก และถ.พิษณุโลก สักการะพระพุทธชินราช องค์จำลอง ตื่นตากับศิลปกรรม รอบบริเวณสังฆาวาส เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร ใช้บริการ หอสมุดฯ และศูนย์การเรียนรู้ในวัด ที่จอดรถ ห้องน้ำ มุมพักผ่อน ประตูวัดเปิดให้เข้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. พระอุโบสถ ศิลปกรรมสำคัญ โดยรอบสังฆาวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น