เที่ยววัดป่าภูก้อน สถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

วัดป่าภูก้อน

หลังจากจบทริปเที่ยวสำรวจเส้นทางภาคอีสานวันนี้เลยจะขอพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวนมัสการพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีองค์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยก็ว่าได้ ก่อนไปเรามารู้จัก

ประวัติ วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่นาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัดคือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากากรดำริชอบของพุทธบริษัทสี ผู้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ และป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งกำลังถูกทำลายโดยในปี พ.ศ. 2527 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฟั่น อาจาโร ได้เมตตาปรากฏในทิพยนิมิต สั่งให้ไปธุดงค์ทางภาคอีสานเป็นเวลา 10 วัน คุณปิยะวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคุณได้เดินทงมาธุดงค์แถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานี เกิดความเลื่อมใสในปฏิปาทาของพระป่า ได้พบป่าภูก้อนที่กลังถูกพนักงานตีตราตัดไม้ คุณศรัทธาจึงได้ติดสินใจสร้างวัด โดยกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม เป็นประธานก่อสร้าง
วัดป่าภูก้อนกำเนิดเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ โดยสมณธรรมและหน่วยงานภาครัฐ อุปถัมภกด้วยความพากเพียรของตระกูลวีรวรรณ พร้อมลูกหลานต่างสกุลศิษยานุศิษย์พร้อมชาวบ้านจากจตุรทิศได้ร่วมส่งเสริม จนในที่สุดได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดตั้งพุทธอุทยานมีเนื้อที่ 1,000 ไร่ และได้รับขนานนามว่า พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน กรมป่าไม้ได้ให้ช่วงดูแลพื้นที่พุทธอุทยานเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ไร่ รวมทั้งสิ้น 3,000 ไร่ โดยได้รับความเมตตากรุณาจากองค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 19 และคณะสงฆ์ให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นพละกำลังใจ

วัดป่าภูก้อนได้จัดสร้างองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ซึ่งเป็น 1 ใน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 “ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์และพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรูปแกะสลักหินอ่านอของบูรพาจารย์สายกรรมฐานมาประดิษฐานในองค์พระมหาเจดีย์ด้วย โดยมีองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศพระประธานหน้าองค์พระมหาเจดีย์ ทรงลงพระนามาภิไธยและปลุกต้นสาละไว้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2544 ต่อมาวัดป่าภูก้อนยังได้รับมอบประกาศนียบัตรจากกรมป่าไม้ เป็นวัดอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2544 ประเภทดูแลรักษาป่าดั้งเดิม ตั้งแต่ 501 ไร่ขึ้นไป ในปัจจุบันนี้ วัดป่าภูก้อนอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการปิยธรรมมูลนิธิโดยมี คุณสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิ และ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมรักษาส่งเสริมอาณาเขตวัดป่าภูก้อน ดำรงอยู่ด้วยความสมดุลของป่าไม้ที่ทวีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นทุกวัน โดยบุคคลผู้มีความศรัทธาและระลึกคุณของสรรพสิ่งทั้งหลายของชาติและแผ่นดินอันเป็นที่กำเนิดแห่งชีวิต โดยมีพระคุณพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องสำนึกและมีพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ชาวไทยทุกคนควรทดแทน เป็นกำลังใจส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ดำรงปฏิปทาของพระป่ากรรมฐานเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จนถึงที่สุด

โครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และพระวิหาร

เนื่องในมหามงคลสมัย ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2554 วัดป่าภูก้อนได้จัดตั้งคณะกรรมการทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสเป็นคณะพุทธบริษัทสี่มีจิตน้อมสำนึกระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นพุทธมามกะ ทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อ “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” แปลว่า “พระพุทธไสยาสน์แห่งพระมหามุนี ผู้ทรงเป็นบรมครูที่ทรงเป็นที่พึงของชาวโลก” ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2552

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น