มัสยิดกรือเซะ มัสยิดกลางปัตตานี

grase

มัสยิดกรือเซะ

เป็นมัสยิดเก่าแก่ซึ่ง สันนิษฐานจากอิฐที่ใช้สร้างว่าสร้างมา ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน เป็น อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ช่องประตู หน้าต่างเป็นแบบโค้งมนและโค้งแหลม มัสยิดนี้เป็นมัสยิดที่สร้างไม่เสร็จ จาก แผนผังและส่วนผนังที่เหลือแสดงให้เห็น ว่าเป็นการพยายามลอกเลียนรูปแบบ มัสยิดในตะวันออกกลางซึ่งมีส่วนบนเป็น รูปโดม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่หนัก ผนังของ โครงสร้างอาคารไม่หนาพอที่จะรองรับ โครงสร้างรูปโดมที่ต้องการก่อสร้างได้ ทำให้ส่วนบนนั้นพังลงทุกครั้งที่พยายาม จะสร้าง มัสยิดกรือเซะจึงถูกทิ้งร้างไว้ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๗๘ กรมศิลปากรจึงเข้ามาบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน มัสยิดกลางปัตตานี เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และ สวยงามที่สุดในจังหวัดปัตตานีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถาน ที่สำหรับประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮัล” ประเทศอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอด โดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร ๔ ทิศ มีหอคอยอยู่ สองข้างสูงเด่นเป็นสง่า บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำ สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในประดับด้วยหินอ่อนอย่าง สวยงาม มัสยิดนี้สร้างเสร็จในปี ๒๕๐๖ มัสยิดทั้งสองแห่งสะท้อนให้เห็น ความรุ่งเรืองของศาสนาอิสลาม ในภาคใต้และการอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุขของผู้คนต่างศาสนา มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ข้อมูลท่องเที่ยว มัสยิดกรือเซะ
หมู่ ๓ บ้านกรือเซะ ถ.เพชรเกษม ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี มัสยิดกลางปัตตานี ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี มสัยิดกรอืเซะ 6 52’22.80” N / 101 18’10.65” E มัสยิดกลางปัตตานี 6 51’43.2” N / 101 15’19.3” E มัสยิดกรือเซะ จากศาลากลางจังหวัดปัตตานี เลี้ยวขวาเข้า ถ.เดชา ตรงไปขึ้นสะพาน เดชานุชิต แล้วขับตรงไปตาม ถ.พิพิธ ผ่าน แยกศรีเมืองไปจนสุดทางแล้ว เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถ.ยะรัง แล้วชิดขวาเข้าสู่สี่แยกพิธาน เลี้ยวขวาไปตาม ถ.โกมุท ตรงไปจนสุดทาง แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๔๒ (ปัตตานี-นราธิวาส) ขับตรงไปประมาณ ๒.๙ กม. ถึงมัสยิดกรือเซะ มัสยิดกลางปัตตานี จากศาลากลางจังหวัด ปัตตานี เลี้ยวขวาไปตาม ถ.เดชา ขับตรงไป ขึ้นสะพานเดชานุชิต แล้วตรงไปตาม ถ.พิพิธ ผ่านสี่แยกศรีเมืองไปจนสุดทาง เลี้ยวขวา เข้าสู่ ถ.ยะรัง ชิดขวาเข้าจุดกลับรถที่ ๑ เข้าสู่มัสยิดกลางปัตตานี กำนันแวอมูา แวดอเลาะห ์ ๐๘ ๗๒๘๗ ๘๗๘๐ มัสยิดกลางปัตตานี ติดต่อ อีหม่ามยะโกบ หร่ายมณี ๐๘ ๑๘๙๘ ๕๘๙๕ ชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องน้ำและทางลาดสำหรับ คนพิการ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. (เฉพาะด้านนอก) ด้านหน้าให้เห็นอาคาร มัสยิดทั้งหลัง ถอดรองเท้าก่อนขึ้นไป บนมัสยิด

กำรละหมำด ละหมาด หรือนมาซ มาจากคำภาษาอาหรับ ว่า อัซซอลาห์ แปลว่าการขอพร เป็นการแสดง ความเคารพตอ่พระเจา้ท้ังทางรา่งกายและจติใจ เป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม ประดุจเสาหลักของศาสนา เป็นรูปแบบที่ท่าน ศาสดาปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง ได้มีบัญญัติไว้ใน คัมภีร์อัลกุรอานว่า ก่อนละหมาดนั้นจะต้อง อาบน้ำละหมาดทุกครั้ง และในขณะละหมาด ทุกคนจะต้องหันหน้าไปในจุดเดียวคือที่ตั้ง ของกะบะฮ์ ในเมืองมักกะห์ (อยู่ในประเทศ ซาอุดิอาระเบีย)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น