ภูพระบาท

ภูพระบาท

phuprabath

ภูพระบาทมีสภาพทางธรณีวิทยาอันน่าตื่นตาตื่นใจ สามารถ
เรียนรู้เรื่อง ตะกอนวิทยา หรือการซ้อนทับของชั้นหินและแร่
ภูมิประเทศแนวระนาบเป็นลานหินทรายกว้าง มองเห็นเป็นริ้ว
ราวกับพลิ้วคลื่น แต่แท้จริงเป็นลานหินแข็ง มองเห็นกลุ่มเพิง
หินรูปร่างแปลกตาน่าทึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ หอนางอุสา ตาม
ตำนานพื้นบ้านอีสาน
หลักฐานทางโบราณคดี แสดงว่า เมื่อ
ประมาณ ๓,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว
มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้มาล่าสัตว์
เก็บของป่า และเขียนภาพไว้ตามเพิง
หินทราย เป็นภาพคน วัว ลวดลายรูปทรงเรขาคณิต โทนสีแดง
น้ำตาล ต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖ มีการดัดแปลง
เพิงหินทรายเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธและฮินดู มีการปัก
หินทรายเป็นเสมากำหนดขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รอบ
เพิงหินดังกล่าว และแกะสลักพระพุทธรูป เทวรูป ลงบนหินทราย
ปรากฏอยู่จนปัจจุบัน พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓ มีการสลักรอย
พระพุทธบาท และสร้างโบราณสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไว้บริเวณภูพระบาทนี้ด้วย
ในสมัยต่อมา คนในท้องถิ่นได้เรียกชื่อเพิงหินรูปร่างแปลกตา
ตามจินตนาการจากตำนานพื้นบ้าน คือ อุสา-บารส เช่น หอนาง
อุสา คอกม้าท้าวบารส
ลานหินและเพิงหินในบริเวณภูพระบาท จัดอยู่ในหมวดหินยุค
ครีเทเชียส ส่วนประติมากรรมทางธรณีวิทยา เกิดจากการกัด
เซาะผุพังของชั้นหินทรายที่มีเนื้อหินแตกต่างกัน โดยหินส่วนที่มี
ความคงทนสูง จะมองเห็นยื่นออกมาเป็นเพิงหิน หรือเป็นชั้นหิน
ทับอยู่ข้างบน ส่วนชั้นหินที่มีความคงทนน้อยกว่า จะกร่อนหายไป
หรือถูกกัดเซาะผุพังเป็นโพรง หรือเป็นส่วนคอดเว้าอยู่ใต้ชั้นหิน
แข็งเช่นประติมากรรมหอนางอุสา
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อเสนอ
เป็นมรดกโลกลำดับล่าสุดของไทย พร้อมกับเส้นทาง
ราชมรรคาปราสาทหินพิมาย-พนมรุ้ง-เมืองตำ

ข้อมูลท่องเที่ยวภูพระบาท
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท
17 43’51” N / 102 21’27” E
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๖๗
กม.ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒
(อุดรธานี-หนองคาย) เลี้ยวซ้ายที่
กม. ๑๓ เข้าทางหลวงหมายเลข
๒๐๒๑ ไปทาง อ.บ้านผือ
ประมาณ ๔๒ กม. เลี้ยวเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ อีก
๑๒ กม. ถงึ ปากทาง เลยี้ วขวา ๒ กม.
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัตัติศิศาสตร์ภ์ภูพูพระบาท
๐ ๔๒๒๕ ๑๓๕๐ – ๒
ธรณีวิทยา เดินชมประติมากรรม
ธรรมชาติ สำรวจลานหินหลุม
กุมภลักษณ์ โบราณคดี เดินชม
ภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์
ค้นหาพระพุทธรูปแกะสลักข้าง
หลืบหิน
บริเวณจอดรถ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ห้องน้ำ เส้นทางเดิน
พร้อมป้ายชัดเจนให้เลือก ๓ ระยะ
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
ตลอดปี
มองจากลาน ผ่านใบเสมา
มีหอนางอุสาอยู่หลังสุดของภาพ
ฤดูร้อนควรสวมเสื้อแขนยาวตัวบาง
หมวก ร่ม แว่นตากันแดด
รองเท้ารัดกุม เดินในเส้นทางที่
กำหนด และศึกษาหาอ่านตำนาน
อุสา-บารส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น