ฟ้าแดดสงยาง กาฬสินธุ์

phadad

ฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองโบราณมีลักษณะเด่นที่ผังเมืองรูปทรง
คล้ายใบเสมา มีคูเมืองและตัวเมืองสองชั้น สันนิษฐานว่าเกิดจาก
การขยายเมือง เจริญรุ่งเรืองสมัยวัฒนธรรมทวารวดีหรือประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ มีการพบซากสถูปเจดีย์ ๑๔ แห่ง ทั้ง
เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม และทรงกลม ซากวิหาร ๔ แห่ง
ก่ออิฐประดับลวดลายปูนปั้น ขุดพบใบเสมาหินทรายทั้งแบบเรียบ
และแบบมีลวดลาย บางส่วนเก็บรักษาไว้ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น และยังพบพระพิมพ์ดิน
เผาที่มีพุทธลักษณะงดงาม เจดีย์ที่มีสภาพ
สมบูรณ์ คือ พระธาตุยาคู อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองฟ้าแดดสงยาง
นอกจากนี้ ยังพบภาชนะดินเผา
เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้
กระจายทั่วบริเวณขุดค้น

ข้อมูลท่องเที่ยวฟ้าแดดสงยาง
บ้านเสมา ต.หนองแปน
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ ๔๐ กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓
(กาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด) ประมาณ
๒๐ กม. จากนั้น เบี่ยงซ้ายเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ อีก
ประมาณ ๑๒.๖ กม. ถึง
อ.กมลาไสย เลี้ยวขวาตาม
ทางหลวง หมายเลข ๒๓๖๗
ประมาณ ๖ กม.
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแปน
๐ ๔๓๘๕ ๔๑๘๑
สำรวจใบเสมาชิ้นงามที่วัดโพธิ์ชัย
เสมาราม สักการะพระธาตุยาคู
บริเวณจอดรถ
ตลอดเวลา โดยเฉพาะยามเช้าหรือ
ยามเย็น
ใบเสมาจำนวนมาก ถูกแสงแดด
อาบไล้ในยามเช้าเย็น
แต่งกายสุภาพเนื่องจากอยู่ใน
เขตวัด ไม่สัมผัสใบเสมาโดยตรง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น