พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

nontaburi

พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี อยู่ในอาคาร
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
ริมท่าน้ำนนท์ ซึ่งตัวอาคารสร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ ปัจจุบันใช้เป็นอาคาร
จัดแสดงองค์ความรู้จากจังหวัดนนทบุรี
ผ่านนิทรรศการอันทันสมัย ลักษณะ
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
ที่ประยุกต์ให้เข้ากับภูมิอากาศเขตร้อน
หันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็น
เส้นทางคมนาคมหลักในสมัยก่อน ตัวอาคาร
มีพื้นที่รวม ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๑ ตารางวา
อาคารไม้สัก วางผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าล้อมรอบลานกว้าง เชื่อมต่อกัน
ด้วยระเบียงทางเดิน พื้นไม้สักทาสีไข่ไก่ ประตูหน้าต่างทาสีเขียว
ใบไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลูกฟูก ประดับด้วยงานไม้ลายวิจิตร
ที่ทำจากไม้สักทั้งหลัง ด้วยความเก่าแก่และสวยงามด้วยงานไม้ที่
ประณีตทรงคุณค่า กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ที่สำคัญของชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้รับรางวัลอาคาร
อนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓

จังหวัดนนทบุรีมีประวัติการย้ายศาลากลางจังหวัด ๓ ครั้ง
ศาลากลางจังหวัดหลังแรกอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยรัชกาลที่ ๕
ได้ย้ายมาที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาด้านใต้ของปากคลองบางซื่อ ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๗๑) ย้ายไปอยู่บริเวณอาคารเดิม
ของโรงเรียนราชวิทยาลัย (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า
บริเวณท่าน้ำนนท์) จนถึงรัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ย้ายไปอยู่ที่ ถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งเป็นศูนย์ราชการที่เพียบพร้อม
กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้ศาลากลางจังหวัด
นนทบุรีเป็นศาลากลางจังหวัดตัวอย่าง และเป็นศาลากลาง
จังหวัดแห่งเดียวที่มีห้องทรงงานของสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข้อมูลท่องเที่ยว

ท่าน้ำนนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ทางรถยนต์ เริ่มต้นที่ทางหลวง
หมายเลข ๓๐๑ (ถ.กรุงเทพฯ-
นนทบุรี) ตรงสู่ทางหลวงหมายเลข
๓๐๖ (ถ.ประชาราษฎร์) ผ่านสาม
แยกโรงหนังศรีพรสวรรค์ ให้ตรง
ไปจนสุดวงเวียนหอนาฬิกา จะเห็น
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า คือ
อาคารพิพิธภัณฑ์ จ.นนทบุรี
อยู่ทางซ้ายมือก่อนวนรอบหอนาฬิกา
ทางเรือ มีเรือด่วนเจ้าพระยาให้
บริการ จากท่าน้ำ
วัดราชสิงขร
เขตยานนาวาถึงท่าน้ำนนท์
ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี
๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๒ ต่อ ๑๗๔
ชมนิทรรศการความเป็นมาของ
จ.นนทบุรี และผู้คนใน จ.นนทบุรี
สัมผัสสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๖
ที่จอดรถ มุมพักผ่อน
(ลานท่าน้ำนนท์) ห้องน้ำวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์)
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.
สถาปัตยกรรมและบริเวณรอบ
พิพิธภัณฑ์ บรรยากาศริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น