พระราชวังบ้านปืน หรือพระรามราชนิเวศน์ จ.เพชรบุรี

gan-home

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระราชประสงค์ให้สร้าง พระราชวังบ้านปืนโดยพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นพระราชนิเวศน์สพหรับ ประทับแรมในฤดูฝนให้จัดซื้อที่จาก ราษฎรและโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตและสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง- ราชานุภาพ ทรงเป็นแม่กองงานก่อสร้าง ออกแบบตามสถาปัตยกรรมยุโรป พระรามราชนิเวศน์ สถาปัตยกรรม โดดเด่นสง่างามเคียงคู่แม่น้ำเพชรบุรี ผู้ออกแบบ คือ คาร์ล ซีกฟรีด เดอห์ ริง (Karl Siegfried Dohring) ซึ่งเคยออกแบบวังบางขุนพรหม วังวรดิศ และวังพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ พระที่นั่งองค์นี้ได้รับแนวคิดมาจากพระราชวังของพระเจ้าไกเซอร์ แหง่เยอรมน ีจงึมลีกัษณะทางสถาปตัยกรรมแบบบาโรก (Baroque) ผสมผสานกับอาร์ต นูโว (Art Nouveau) หรือในภาษาเยอรมัน เรยีกวา่ จงุเกนสตลิ (Jugendstil) ตวัพระตำหนกัเนน้ความรว่มสมยั ไม่มีลายปูนปั้นวิจิตรพิสดารเหมือนอาคารในสมัยเดียวกัน แต่เน้น ความสูงของหน้าต่าง เพดาน ทำให้พระตำหนักดูใหญ่โต โอ่อ่า สง่างาม และร่วมสมัยอยู่เสมอ เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ. ๒๔๕๒ แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๕๙ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทาน นามว่า พระที่นั่งศรเพ็ชรปรำสำท และทรงเปลี่ยนเป็น พระรำมรำช นิเวศน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยใช้เป็นที่รับรองแขกเมือง ในสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็น ที่ตั้งของโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรกรรม โรงเรียนประชาบาลประจำตำบล

ข้อมูลท่องเที่ยว ค่ายรามราชนิเวศน์ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถ.เพชรเกษม) เมื่อผ่าน รพ.เพชรรัตน์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ดำรงรักษ์ ระยะทางประมาณ ๒ กม. หรือจากตัวเมืองเพชรบุรีให้ ใช้ ถ.ราชดำเนินถึงสี่แยกตัดกับ ถ.ดำรงรักษ์ เลี้ยวซ้ายไป ๕๐๐ ม. พระราชวังจะอยู่ทางด้านขวา ๐ ๓๒๔๒ ๘๕๐๖-๑๐ ต่อ ๒๕๙ วิทยากรบรรยายหรือเข้าชมเป็นหมู่ คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โดย ทำหนังสือถึงผู้บังคับการทหารบก จ.เพชรบุรี ค่ายรามราชนิเวศน์ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ ดื่มด่ำกับบรรยากาศวัง เรียนรู้ เรื่องราวเชิงสถาปัตยกรรม และ ประวัติศาสตร์ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร มุมพักผ่อนสำหรับเด็ก และครอบครัว ที่จอดรถ ห้องน้ำ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. สถาปัตยกรรมและบรรยากาศรอบ พระราชวังฯ มีข้อห้ามถ่ายภาพใน พระราชวังเด็ดขาด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น