ประเพณีลอยกระทงสาย

ประเพณีลอยกระทงสาย

ของจังหวัดตาก เป็นประเพณีที่นำเอาพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้านงานศิลปวัฒนธรรม มาหล่อหลอมรวมกันจนเป็นรูปธรรมที่โดเด่นปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะแตกต่างกับจังหวัดอื่น เพราะส่วนประกอบของกระทงที่ใช้กะลามะพร้านเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตากจะมีสันทรายใต้น้ำทำให้เกิดเป็นร่องน้ำที่สวยงามเป็ฯธรรมชาติ เมือนำกระทงสายลงลอย กระทงจะไหลไปตามร่องน้ำดังกล่าวทำให้ดูเป็นสายยาวต่อเนื่องมีแสงไฟในกะลาส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องน้ำ และได้พัฒนารูปแบบจากการลอยในชุมชนมาเป็นการแข่งขันกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง มีรูปแบบโดดเด่นเปนเอกลักษณ์ที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตาก

ในปี พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานถ้วยรางวัลให้กับเทศบาลเมืองตากเพื่อเป็นรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการลอยกระทงสาย มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคลในการจัดงาน รวม 10 พระองค์ คือ