นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน ด้วยความตั้งใจดของหลายๆ ฝ่ายที่มุ่งหวังให้ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่สง่างามสมกับชื่อถนนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงต่อยอดความตั้งใจดังกล่าวโดยก่อตั้งอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แห่งนี้ขึ้น เสมือนหนึ่งประตู่สู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ ควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภมิใจ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นความและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรม ในชุครัตนโกสินทร์ ที่บรรพยชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะไปเที่ยวชมยังสถานที่จริง


วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลาทำการ อังคาร – ศุกร์ เวลา 11.00- 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 -20.00 น.
เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ 20 นาที
*รอบเข้าชมสุดท้าย เวลา 18.20 น.

อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

เข้าฟรี สำหรับ
– เด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซ.ม.)
– นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร
– พระภิกษุ สามเณร และนักชวบ
– ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
– ผู้พิการ
* ท่านสามารถชมนิทรรศการแต่ละห้องได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลาภายในวันที่ระบุในบัตรเข้าชม
ยกเว้น ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย และห้องดวงใจปวงประชาซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น