โครงการพัฒนา ดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

doytong

ด้วยกระแสพระราชดำรัส “ฉันจะปลูกป่าดอยตุง” ของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้กำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของดอยตุง จากดอยสูง สีน้ำตาลด้วยความเสื่อมโทรม กลับกลาย เป็นเขียวครึ้มด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เช่นในอดีต ชาวไทยภูเขาทุกกลุ่มที่อยู่ บนดอยมีชีวิต การศึกษาและสุขภาพดีขึ้น
70 หนึ่งในแนวทางสำคัญที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้ดำเนินงานเพื่อ ฟน้ืฟผูนืปา่ดอยตงุมาตลอดคอื การพฒันาคณุภาพชวีติชาวไทยภเูขา ในพื้นที่โครงการ ชวนให้เลิกถางป่าและเลิกทำไร่ฝิ่น หันมาปลูกพืช เศรษฐกิจที่สามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันพืชเศรษฐกิจของดอยตุงเป็นที่รู้จักกันดี คือแมคาเดเมียนัท และกาแฟอาราบิก้าคั่วบดในชื่อ กาแฟดอยตุง อันเป็นผลผลิตจาก ชาวไทยภูเขาที่ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการฯ และผ่านการฝึกทักษะ ให้พิถีพิถันในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การเก็บ การแปรรูป การคั่ว และการบรรจุ ซึ่งทำให้ กาแฟดอยตุง เป็นที่ ยอมรับในเรื่องกลิ่นและรสชาติระดับสากล Doi Tung Coffee Corner คือ ร้านกาแฟ ร้านแรกบนดอยตุง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ นักท่องเที่ยวสามารถ แวะลิ้มรสกาแฟหอม ในแหล่งกำเนิดได้อย่าง รื่นรมย์ ทั้งยังสามารถแวะเที่ยวชมพระตำหนักดอยตุง หอแห่ง แรงบันดาลใจ และสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งอยู่ในบริเวณต่อเนื่องกัน

ข้อมูลท่องเที่ยวดอยตุง

ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 20 17’13.23” N / 99 48’35.74” E ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ ๖๐ กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ จากตัวเมืองเชียงรายไปทาง อ.แม่สายประมาณ ๔๐ กม. จะมี แยกซ้ายขึ้นดอยตุง ไปตาม ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๙ อีก ประมาณ ๑๘ กม. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๗๔-๕ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ๐ ๕๓๗๖ ๗๐๑๕-๗ www.doitung.org ชิมกาแฟดอยตุงในแหล่งปลูก ซื้อ สินค้างานมือ เที่ยวชมพระตำหนัก ดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจ และ สวนแม่ฟ้าหลวง ชมกระบวนการ ผลิตกาแฟ เลือกซื้อสินค้าที่ศูนย์ ผลิตและจำหน่ายงานมือซึ่งตั้งอยู่ ใกล้ทางขึ้นดอยตุง ที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องน้ำสำหรับ คนพิการ ร้านขายของที่ระลึก ตลอดทั้งปี ในฤดูหนาวสามารถชม ทิวทัศน์ทะเลหมอก สวนแม่ฟ้าหลวง หลากหลายไป ด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใส เป็นเขตพระราชฐาน ควรแต่งกายสุภาพ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น