จันทร์โสมา ไหมยกทองบ้านท่าสว่าง

junsoma

บ้านท่าสว่าง เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองแบบโบราณที่มี ชอื่เสยีงทสี่ดุแหง่หนงึ่ของสรุนิทรแ์ละของประเทศ เมอื่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับคัดเลือกให้ทอผ้าไหมยกทองเพื่อใช้ตัดชุด สำหรับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก-เอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทำให้เป็น ที่รู้จักกันในชื่อ หมู่บ้านทอผ้าเอเปก อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ชาวสุรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ริเริ่มรวบรวมชาวบ้านท่าสว่างให้มา รวมกนัตงั้ กลุ่มทอผา้ยกทองจนัทรโ์สมา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้ายกทอง โบราณแบบราชสำนักไทย โดยผสม ผสานระหว่างลวดลายชั้นสูงกับเทคนิคและฝีมือการทอผ้าพื้นเมือง ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวเขมรถิ่นไทย ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมยกทอง และยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้บริการ

ข้อมูลท่องเที่ยว ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 14 55’26” N / 103 28’16” E อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทาง ทิศเหนือประมาณ ๑๕ กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ประมาณ ๑๐ กม. เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ สู่ ต.ท่าสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ๐ ๔๔๕๓ ๘๔๘๗, ๐๔๔๕๑ ๕๙๓๕ ชมนิทรรศการและสาธิตการ ทอผ้าไหมยกทองสุรินทร์ ซื้อ ผ้าไหมที่งามมหัศจรรย์ด้วยสี ลาย และความประณีต บริเวณจอดรถ ห้องน้ำ ที่พักแบบโฮมสเตย์ ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ช่างทอกับผ้าผืนงาม กระบวนการ ทอผ้าไหมยกทอง ลวดลายผ้าไหม ยกทอง

ผ้าไหมยกทอง ความพิเศษของผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา อยู่ที่ การใช้ไหมน้อย ซึ่งเป็นไหมเส้นเล็กละเอียด ย้อม สีธรรมชาติ ใช้ลวดลายโบราณ เช่น ลายเทพนม ลายหิ่งห้อย ชมสวน ลายก้านขด และ ลายครุฑยุดนาค ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการนำเส้นเงินบริสุทธิ์ มาปั่นควบกับเส้นไหม ทอเป็น ผ้าไหมยกที่วิจิตรงดงาม และ ใช้ตะกอเส้นพุ่งพิเศษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น