รื่นรมย์ ชมวัด เมืองสุพรรณ เพิ่มพลังบุญ รับพลังใจ (กรุ๊ปส่วนตัว)

รื่นรมย์ ชมวัด เมืองสุพรรณ เพิ่มพลังบุญ รับพลังใจ

ร่วมทำบุญ ทริปนี้เราพาท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมือง สุพรรณบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมตลาดร้อยปีสามชุก

กำหนดการเดินทาง วันที่ 25 มกราคม 2557

06.30 น. คณะพร้อมกัน บริเวณจุดนัดหมาย ตึกเอ็มไพร์ แยกสาธร
07.00 น. ออกเดินทาง โดยรถปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่ จ. สุพรรณบุรี มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรม
และกล่าวต้อนรับทุก ท่านบริการอาหารเช้า มื้อที่ (1)
08.30 น. เดินทางถึง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สถานที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน
กราบขอพรเพื่อความสุขความเจริญ จากนั้นให้ท่านได้ชม หมู่บ้านมังกรสวรรค์ที่ได้จำลองแบบ
ของเมืองลี่เจียง ในประเทศจีนมาไว้ชมความสวยงาม และเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา
นำท่านเดินทางสู่วัดแค สักการะรอยพระพุทธบาท และชมต้นมะขามยักษ์ ที่เชื่อกันว่าขุนแผนเสกใบมะขาม
เป็นตัวต่อได้ ทำบุญตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา นำท่านสู่ วัดพระนอน Unseen Thailand

เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ. ร้านอาหารกุ้งเป็น มื้อที่ (2)

บ่าย นำท่านสู่ ตลาดร้อยปี สามชุกเป็นตลาดสำคัญในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในอดีต ตั้งแต่เมื่อ
100 กว่า ปี ก่อน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แล้ว เชิญท่านเลือกซื้อสินค้ามากมายได้ที่นี่
จากนั้นเดินทางสู่วัดป่าเลไลย์สักการะหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทปางป่าเลไลย์
นำท่านชม “คุ้มขุนช้าง” ซึ่งเป็นเรือนไทยหลังใหญ่ สร้างตามบทพรรณนาเรือนของขุนช้างในวรรณคดีเรื่อง
ขุนช้างขุนแผนจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากเมืองสุพรรณ อาทิขนมสาลี่ ขนมหวาน ปลาแห้ง ได้ตามอัธยาศัย
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

ค่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 27ที่นั่ง
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ค่าอาหาร2มื้อ
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
ค่าเครื่องดื่มและของว่างระหว่างเดินทาง
ค่าประกันชีวิตวงเงิน1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ
เมนูเช้า เป็นข้าวเหนียวหมู
เมนูเที่ยง ร้าน กุ้งเป็น เจ้เน้ย เมนู
แกงป่าปลาม้า / ผัดผักรวมกุ้ง / ต้มยำกุ้ง / ยำตำลึงกรอบ / น้ำพริกกุ้ง / ปลาทับทิมสามรส / ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน / ข้าว /น้ำ / ผลไม้
จัด 2โต๊ะ ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น